Съобщение от Община Бургас за обнародвано в държавен вестник съобщение за изроботен проект ПУП-ПП за местност "Оникилика"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 28 Февруари 2023, 00:00
Валидно до: Петък, 31 Март 2023, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ
ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

В Държавен вестник бр.19 от 28.02.2023г. е обнародвано:

- Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на дъждовен колектор за отводняване на нова улица от о.т.1 – о.т.2 – о.т.3 до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19, местност „Оникилика“, гр. Бургас – извън границите на урбанизираната територия на гр.Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.391, 07079.2.289 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 146 Последна промяна: 11:02:18, 28 февруари 2023