Съобщение  за издадена Заповед №413/06.02.2024 г.

Публикувано на: Петък, 22 Март 2024, 14:30
Валидно до: Петък, 5 Април 2024, 14:45

Съобщение  за издадена Заповед №413/06.02.2024г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община гр.Бургас  за  одобряване изменение на   ПУП- ПР за УПИ  IV-69, V-70 и VI-71 в кв.6 по плана на с.Димчево, Община  Бургас.

  
            
ДО
Вълчо Илиев Димитров, собственик в ПИ с идентификатор 21141.501.353 по КК на с.Димчево, кв.6, УПИ VI-71


Изх.№94-01-8300(7)/22.03.2024г.                   
ЦАУ ”ЗОРА”         
                                            
                  Уведомяваме Ви , че със Заповед №413/06.02.2024г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас е одобрен проект за изменение ПУП- ПР за УПИ IV-69 V-70 VI-71 в кв.6 по плана  на с. Димчево, Община Бургас, ПИ с идентификатори 21141.501.453, 21141.501.70, 21141.501.512, 21141.501.136 и 21141.01.353 по КК на с. Димчево.
                  Заповедта е изложена  в ст. 203 на ЦАУ „Зора” , всеки   ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.
                  На основание чл.215 , ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ  можете да обжалвате заповедта в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд – гр. Бургас , чрез Заместник - кмет  „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Телефон за справка: 056/ 83-76-19
Главен специалист АКС М.Терзиева


 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 121 Последна промяна: 14:46:16, 22 март 2024