Съобщение за издадени Заповед №3146/27.09.2023г. и Заповед №3148/27.09.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас

Публикувано на: Вторник, 7 Ноември 2023, 00:00
Валидно до: Вторник, 21 Ноември 2023, 00:00

До Константин Лау

гр.Бургас, ж.к.Зорница бл.72, ет.4, ап.3

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3146/27.09.2023г. и Заповед №3148/27.09.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, са одобрени проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХ-3462 в кв.29 по плана на разширението на населеното място, в устройствена зона13/Смф3 по действащо изменение на ОУП на гр.Бургас, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.3462 по КК на гр.Бургас.

 

Заповедите е изложени в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 17,15ч.

 

Настоящите заповеди подлежат на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

Гл.специалист: Ст.Колева

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 405 Последна промяна: 10:17:14, 07 ноември 2023