Съобщение за издадени заповеди с разрешения за изработване на проекти за изменение на ПУП-ПРЗ по плана ж.р."Меден РУдник", местност "Ъгъла" и по плана на ПЗ "Север"

Публикувано на: Петък, 12 Март 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 12 Април 2021, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №689/11.03.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-36 в кв.162 по плана на зона „Д“, ж.р.“Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.390 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №690/11.03.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.1, т.2, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I и УПИ II в кв.30 по плана на местност „Ъгъла“, бивша местност „Кюшето“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.20.470 и 07079.1.1474 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №696/11.03.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII-2400 в кв.63 по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.2400 по КК на гр.Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1021 Последна промяна: 10:20:48, 12 март 2021