Съобщение за издадено разрешение за строеж

Публикувано на: Петък, 29 Януари 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 15 Февруари 2021, 00:00

На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Община Бургас съобщава че е издадено  разрешение за строеж  №7/28.01.2021г. за обект:  „Реконструкция   и    изграждане   на   ВиК   мрежата   на   квартал  „Крайморие”, град  Бургас

подобект: „Реконструкция  и  изграждане  на  водопроводна   мрежа и съоръжения на квартал „Крайморие”, град Бургас

подобект: „Реконструкция и  изграждане на канализационна  мрежа  и съоръженияна  квартал „Крайморие”, град  Бургас

по проект „Интегриран воден проект за област Бургас, Обособена позиция 3-Реконструкция на деривация Камчия Север и ВиК мрежата на Несебър и Бургас, местонахождение: По уличната мрежа на кв.“Крайморие“ , гр.Бургас, през ПИ с идентификатори: 07079.830.203; 07079.830.204; 07079.830.205; 07079.830.206; 07079.830.208; 07079.830.207; 07079.30.804; 07079.662.9503; 07079.830.258; 07079.30.796; 07079.830.213; 07079.30.758; 07079.30.759; 07079.830.209; 07079.30.768; 07079.830.210; 07079.830.211; 07079.830.212; 07079.830.214; 07079.830.201; 07079.30.748; 07079.30.773; 07079.30.923; 07079.30.770; 07079.30.753; 07079.30.750; 07079.830.202; 07079.30.752; 07079.30.754; 07079.30.749; 07079.30.771; 07079.30.772; 07079.9.13; 07079.10.156; 07079.10.1338; 07079.659.35; 07079.9.6; 07079.9.1037; 07079.30.751 по КК на гр.Бургас, в ПИ 07079.30.924 по КК на гр.Бургас, представляващ УПИ ХХ, кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас-за КПС 5  и  в ПИ  07079.30.105 по КК на гр.Бургас, представляващ УПИ V, кв.34 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас- за КПС „Крайморие“, приложение  към  което  е  Решение  за  преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №БС-108-ПР/16.11.2018г. на РИОСВ Бургас.

Разрешението за строеж и приложението към него са на разположение за обществен достъп в сградата на Кметство кв.Крайморие, тел. за връзка 056/890 215

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3138 Последна промяна: 16:33:45, 01 февруари 2021