Съобщение за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.604.265 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП ПРЗ за УПИ II-290, УПИ XIII-146 и УПИ IV-486 в кв.49 по плана на ПЗ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 26 Май 2023, 00:00
Валидно до: Петък, 9 Юни 2023, 00:00

Съобщение за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.604.265 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП ПРЗ за УПИ II-290, УПИ XIII-146 и УПИ IV-486 в кв.49 по плана на ПЗ “Север“, гр. Бургас.

 

ДО

МЕРАЛ ХЮСЕИН ИСМАИЛ

Община Бургас уведомява, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.604.265 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП ПРЗ за УПИ II-290, УПИ XIII-146 и УПИ IV-486 в кв.49 по плана на ПЗ “Север“, гр. Бургас, с което да се урегулира ПИ с идентификатор 07079.604.265 по КК на гр. Бургас при условията на чл.17 от ЗУТ, от площта му към УПИ XIII-146 да се придадат 89 кв.м., от УПИ II-290 да се придадат 545 кв.м. към УПИ IV-486, съгласно нотариално заверени предварителни договори между собствениците и да се предвиди за нов УПИ II ново свободно застрояване, съобразено със сервитутни отстояния от съществуващ енергиен обект, с показатели за застрояване за зона 2/Смф1, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас

Същият е изложен в стая № 29 на Дирекция „ЦАУ Освобождение”, всеки ден от 8,30 ч. до 12,30ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Справка на тел. 056/86-09-14 Илияна Иванова

Главен специалист в отдел УПА

Дирекция УТ, Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 263 Последна промяна: 14:22:01, 26 май 2023