Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ по плана на ж.к."Възраждане"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 25 Май 2022, 10:58
Валидно до: Сряда, 8 Юни 2022, 00:00

   ОБЩИНА БУРАГС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ПРИМОРИЕ"

Изх.№ 70-00-9224/75/25.05.2022г.            

СЪОБЩЕНИЕ


До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в УПИ IV-5416, 5417 УПИ V-5414,5415,  УПИ XIII-5426, 5427, УПИ XI-5429, УПИ VIII-5412 в кв.22 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.616.163, 07079.616.160, 07079.616.161, 07079.616.164, 07079.616.167  по КК на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация  /ПУП-ПР/ и РУП за УПИ IV-5416, 5417  и УПИ V-5414,5415  в кв.22 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори  07079.616.163 и 07079.616.160 по КК на гр. Бургас
Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ЦАУ”Приморие” , ул.“Александровска №83 всеки работен ден  от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция ЦАУ”Приморие” до Община Бургас в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Тел. за справка:056/84 35 12.

Гл.специалист.............................
                         /Сл.Костадинова/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 225 Последна промяна: 11:01:59, 25 май 2022