Съобщение  за изготвен проект за изменение на   ПУП- ПР за УПИ  XV-187,  XIX-186, XX-186 и  XXIII-182  в кв.17 по плана на с.Димчево, Община  Бургас

Публикувано на: Петък, 22 Март 2024, 14:44
Валидно до: Петък, 5 Април 2024, 00:00


Съобщение  за изготвен проект за изменение на   ПУП- ПР за УПИ  XV-187,  XIX-186, XX-186 и  XXIII-182  в кв.17 по плана на с.Димчево, Община  Бургас

 
            
ДО
Нанка Георгиева Андонова, собственик на ПИ с идентификатор 21141.501.182 по КК на с.Димчево, кв.17, УПИ XXIII


Изх. №94-01-10670/11/22.03.2024г.             
                                                                        
          Във връзка с чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме , че е издадена Заповед №4080/06.12.2023г. на Зам. кмет СИРР при Община Бургас за допускане изменение на ПУП –ПР за УПИ ХV-187, XIX-186 XX-186 и XXIII-182 в кв.17 по плана на с. Димчево  и е  изготвен проект за изменение на ПУП- ПР. 
           Същият е изложен в стая № 203 на ЦАУ ”ЗОРА”, всеки ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.
           На основание чл. 128, ал. 3 и ал.5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ЦАУ ”ЗОРА” до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Тел.за справка- 056/83-76-19
Главен специалист АКС М.Терзиева

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 122 Последна промяна: 14:45:10, 22 март 2024