СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПРЗ ЗА УПИ XIII-895 И УПИ XII-894, КВ. 27 ПО ПЛАНА НА КВ. „САРАФОВО“, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.820.322 И 07079.820.323 ПО КК НА ГР. БУРГАС

Публикувано на: Сряда, 11 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 25 Януари 2023, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПРЗ ЗА УПИ XIII-895 И УПИ XII-894, КВ. 27 ПО ПЛАНА НА КВ. „САРАФОВО“, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.820.322 И 07079.820.323 ПО КК НА ГР. БУРГАС

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДО

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ

УЛ. „БАТАК“ № 31

ГР.БУРГАС

„КРОС-ИНВЕСТ БИЛД“ ЕООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПЛАМЕН ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ

УЛ. „ГУРКО“ №9, ЕТ.4

ГР.БУРГАС

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА КЛИКОВА

ЕЛЕНА ВЕНИАМИНОВНА ГОРИНА

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

ДИМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ САВОСТИН

ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ САВОСТИН

ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА САВОСТИНА

АНДРЕЙ ЛИСЕНКО

МИКОЛА БУЦАН

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА БИСТРОВА

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ XIII-895 и УПИ XII-894, кв. 27 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.322 и 07079.820.323 по КК на гр. Бургас, с което имотите се преконфигурират, като от тях се обособяват нови два урегулирани поземлени имота – нов УПИ XII, в който съществуващата двуетажна жилищна сграда се запазва и нов УПИ XIII, с функционално отреждане „ за жилищно застрояване“ и предвидени две петна за средноетажно свободно застрояване, с показатели за застрояване , в съответствие с действащ ОУП, както следва: Височина до 4 ет. / H≤12м/; Плътност до 70%, Кинт до 2.0, П озеленяване -минимум 30% и задължително паркиране в границите на УПИ.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ „Изгрев“, всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/ 86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ „Изгрев“ до Община Бургас в 14 дневен

срок.

Дирекция”ЦАУ Изгрев”

Главен спец.“УПА“: ………………/Ст.Янева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 288 Последна промяна: 13:53:58, 11 януари 2023