Съобщение за изготвено изменение на ПУП

Публикувано на: Вторник, 9 Февруари 2021, 15:20
Валидно до: Вторник, 23 Февруари 2021, 15:20

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ / ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ VII-645 И УПИ VIII-432 В КВ.55 ПО ПЛАНА НА КВ.“САРАФОВО“, ГР.БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СЪОТВЕТНО ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.645 И ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.646 ПО КК НА ГР.БУРГАС, С АДРЕС: ГР.БУРГАС, КВ.“САРАФОВО“, УЛ.“АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ № 40-40А

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДО

ЕВГЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ХРИСТЕВА

КВ.“САРАФОВО“, УЛ.“БРАЦИГОВО“ № 14-А

ГР.БУРГАС

 

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

Ж.К.“КРАЙМОРИЕ“ №1, ЕТ.1

ГР.БУРГАС

 

ГЕРГАНА ЙОНЧЕВА ПЕЕВА

УЛ.“ЦАР СИМЕОН I“ № 131, ВХ.1, ЕТ.10, АП.20

ГР.БУРГАС

 

ДОРА ДИМОВА КОСТОВА

УЛ.“ОТЕЦ ПАИСИЙ“ № 36, ВХ.А, ЕТ.2

ГР.ПЕРНИК

 

МАРТИН ДИМИТРОВ КОСТОВ

КВ.“САРАФОВО“, УЛ.“АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ № 107

ГР.БУРГАС

 

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

КВ.“САРАФОВО“, УЛ.“БАБА ТОНКА“ № 31

ГР.БУРГАС

 

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЯНЧЕВ

КВ.“САРАФОВО“, УЛ.“РАДИ НИКОЛОВ“ № 10

ГР.БУРГАС

 

НАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

Ж.К.“ИЛИНДЕН“ № 119, ВХ.Б, ЕТ.4, АП.75

ГР.СОФИЯ

 

ОЛЬГА АДОЛЬФОВНА НЕЗГОВОРОВА

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ НЕЗГОРОВ

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЧУШКИН

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ЧУШКИН

ВАЛЕРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ ПАНОВ

СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ ПАНОВ

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ПОПА

АЛЛА ВАСИЛИЕВНА ПРОКОФИЕВА

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ПРОКОФИЕВ

ВИКТОРИЯ КИРИЛЛОВНА ЯНЧЕВА

ГАЛИЯ АБДЯЛХАКОВНА ХАРИСОВА

 

Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ VII-645 и УПИ VIII-432 в кв.55 по плана на кв.“Сарафово“, гр.Бургас, представляващи съответно ПИ с идентификатор 07079.820.645 и ПИ с идентификатор 07079.820.646 по КК на гр.Бургас, с което двата УПИ  да се обединят в един нов общ УПИ VII, с функционално отреждане „за жилищно застрояване“, с предвиждане в него на нова свободностояща средноетажна застройка, с височина частично 12м /4+Т/ и 15м. /5ет./и допълващо едноетажно застрояване, свързано с аналогични в УПИ VI и УПИ IX, съгласно действащ ПУП-ПРЗ, с установяване на показатели за застрояване в съответствие с утвърдените за устройствена зона 2/Жс, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, както следва: Височина до 5 ет./15м/; Пл.застр. до 70%, Кинт до 2.0, П озеленяване -минимум 30% и задължително паркиране в границите на УПИ.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ „Изгрев“, всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ „Изгрев“ до Община Бургас в 14 дневен

срок.                

                                                                    

                                 

 Дирекция”ЦАУ Изгрев”  

 Главен експерт:  арх.Ив.Дафова

 

 

 

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1045 Последна промяна: 11:20:33, 10 февруари 2021