Съобщение за обнародван в Държавен вестник бр.24 и бр.25 за ПУП-ПУР

Публикувано на: Понеделник, 25 Март 2024, 14:28
Валидно до:

Съобщение за обнародван в Държавен вестник бр.24 от 20.03.2024г. проект за ПУП-ПУР

 

- Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ д заинтересованите собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за ПУП-ПУР в обхват на регулационния план на зона „А“ и зона „Д“ по плана на ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас и част от регулационния план на ПЗ „Юг – Запад“, гр.Бургас, състоящо се в обособяване на две кръгови кръстовища при о.т. 97 и о.т.7 – пресичане на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път II-79 „Елхово-Бургас“), изменение на уличната регулация на обслужващи улици по плана на ПЗ „Юг-Запад“, гр.Бургас, изменение на план за регулация за част от УПИ I, кв.2 по плана на Зона „А“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, части от УПИ II, кв.174 и УПИ I, XVI, XIX, кв.175 по плана на Зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, части от ПИ с идентификатори 07079.663.681, 07079.663.682, част от УПИ XII в кв.3, части от УПИ III, IV и VI в кв.4, УПИ I в кв.6 и част от УПИ VII в кв.7 по плана на ПЗ „Юг-Запад“, гр. Бургас, всички с отреждане „за озеленяване“ и изменение на план за регулация на УПИ V, кв.4 по плана на ПЗ „Юг-запад“, гр.Бургас.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат днаправят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

 

 

 

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник бр.25 от 22.03.2024г. проекти за ПУП-ПП

 

- Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ д заинтересованите собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод ø160 за обслужване на ПИ с идентификатор 07079.3.3830 по КККР на гр. Бургас (УПИ I-28), бивш ПИ 038028, м. Вълчи връх по предходна КВС на з-ще Бургас.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

 

- Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ д заинтересованите собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия на населеното място, за нова кабелна линия 20кV между ТП „Джъмбо“ и ТП „Термопласт“, преминаващо през част от ПИ с идентификатор 07079.2.476 по КК на гр. Бургас, за захранване на нов БКЗРУ, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.2.477 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ XIII-477 (в бивш масив 23, местност „Дванадесетте, бивша местност „Оникилика“, землище на гр. Бургас) с.о. „Бизнес парк 2“ в землището на гр. Бургас.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 233 Последна промяна: 14:32:45, 25 март 2024