Съобщение за обнародван в Държавен вестник бр.28 от 02.04.2024г. проект за ПУП-ПП

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 2 Април 2024, 12:03
Валидно до:

- Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ до заинтересованите собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на гр.Бургас, отговарящ на УПИ IV-2372 в бивш масив 37 в землището на кв.Ветрен, гр.Бургас

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 125 Последна промяна: 12:04:19, 02 април 2024