Съобщение за обнародвани в ДВ съобщения за изменения на действащи план-схеми в Приморски парк, ж.к.Славейков, с.Маринка

Публикувано на: Сряда, 18 Януари 2023, 17:00
Валидно до: Сряда, 1 Февруари 2023, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

В Държавен вестник бр.5 от 17.01.2023г. са обнародвани:

 

-Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че с Решение №44-13/29.11.2022г.на Общински съвет Бургас е одобрено:

1. Изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас, с което се предвижда: създаване на две нови сезонни позиции за детски атракции - К 2.30 и К 2.31; една нова сезонна позиция за сладолед - К 1.27; една нова сезонна позиция за цигари - К 9.5; една нова сезонна позиция за хладилни витрини за минерална вода и безалкохолни напитки - К 7.13; четири нови целогодишни позиции за детски атракции – Е 39, Е 40, Е 41 и Е 42 и промяна на позиции за детски атракции от сезонни в целогодишни, съответно с номера: позиция К 2.9 се преномерира с номер Е 43, позиция К 2.15 се преномерира с номер Е 7, позиция К 2.18 се преномерира с номер Е 10, позиция К 2.24 се преномерира с номер Е 44, позиция К 2.25 се преномерира с номер Е 45, позиция К 2.27 се преномерира с номер Е 46, позиция К 2.29 се преномерира с номер Е 30, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.

2. Изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ II-431, отреден – „за общински парк“, кв.56 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, с което се предвижда 1 (една) нова целогодишна позиция - за детски атракции - Е 2, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

-Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че с Решение №44-14/29.11.2022г. на Общински съвет Бургас е одобрен ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел за обслужване на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 24 по КК на с. Маринка, Община Бургас.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

-Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че с Решение №44-15/29.11.2022г. на Общински съвет Бургас е одобрен ПУП-ПУР за трасе на локално пътно платно в дясно на път I-6, като продължение на съществуващо такова, и включването му в главен път I-6 с изход при км.464+725, за обслужване на УПИ XV-2582, ПИ с идентификатор 07079.3.2582 /бивш ПИ с идентификатор 07079.3.1312/ по КК на гр. Бургас, в местност „Черния бряст“ по КВС на землището на гр. Бургас, съгласно приложените проекти, които са неразделна част от настоящето решение.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 331 Последна промяна: 17:05:37, 18 януари 2023