Съобщение за обнародвано в Държавен вестник бр.45 от 23.05.2023г. е обнародвано съобщение за изработен проект ПУП-ПП за трасе на отводнителна канавка

Публикувано на: Вторник, 23 Май 2023, 09:44
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

 

В Държавен вестник бр.45 от 23.05.2023г. е обнародвано:

- Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за ПУП-ПП за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия в югозападната част на кв.Лозово, гр.Бургас; проект за изменение на ПУП-ПУР на ул. „Роза“ при о.т.1 до о.т.5 и ул. „Комуна“ при о.т.1, о.т.10, о.т.11, о.т.20, о.т.21 и о.т.36 и проект за ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ III-за инженерно-техническа инфраструктура за част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КК на гр.Бургас, землище кв.Лозово, гр.Бургас.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 288 Последна промяна: 09:46:01, 23 май 2023