Съобщение за постъпило заявление от Сдружение "Спортен клуб "Локомотив - Бургас" за спортен обект от списъка по чл. 104 от ЗФВС: Спортно игрище Изгрев, изградено в УПИ V-122, кв. 8, по ПУП-ПРЗ на ж.к. Изгрев, гр. Бургас, отреден за „спорт“

Публикувано на: Сряда, 6 Март 2024, 14:42
Валидно до:

СЪОБЩЕНИЕ

Постъпило е заявление с вх. № 48-00-271/3/28.02.2024  г. от СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ БУРГАС", ЕИК 176952523, с искане за откриване на процедура по реда на чл. 24 – 25, Раздел III „Учредяване на ограничени вещни права” от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас, за спортен обект, включен в списъка по чл. 104, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС): 

      „8. Спортно игрище Изгрев, изградено в УПИ V-122, кв. 8, по ПУП-ПРЗ на ж.к. Изгрев, гр. Бургас, отреден за „спорт“.

       Оценена пазарна стойност на обекта -  81 300 лв. без ДДС.

Списъкът по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС е приет с Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 2, Протокол № 7/14.02.2024г.

На основание чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас, заявления за участие могат да подават и други кандидати в срок до 2 (два) месеца от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Кандидатите трябва да се запознаят с реда и условията по чл. 4, ал. 1-2 и чл. 24 – 25 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас.

Кандидатите представят финансово обезпечена инвестиционна програма, отговаряща на изискванията чл. 114 и чл. 115 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Заявления и инвестиционни програми могат да се подават в ОП „Общински имоти”, гр. Бургас, ул. „Шейново” № 24, ет. 1, стая 6, ел. поща [email protected] тел. 056/840801, както и да се изисква допълнителна информация, да се преглежда документация, експертна оценка за определяне на пазарната стойност на обекта, да се правят справки. 

Файлове:

Декларация.docx
Номер: Декларация.docx
Дата: 06.03.2024 / 14:44

Декларация.pdf
Номер: Декларация.pdf
Дата: 06.03.2024 / 14:44

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 293 Последна промяна: 14:44:36, 06 март 2024