СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

Публикувано на: Сряда, 29 Май 2024, 08:28
Валидно до:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

по Доклад за Екологична оценка на проекта на

подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на пътна връзка от о.т.209 по плана на ж.к. Меден рудник, гр. Бургас до Републикански път І-9 „ГКПП Дуранкулак – Бургас – ГКПП Малко Търново“

с приложенията към него,

изготвени съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

1.Информация за Възложителя на плана

Община Бургас с адрес гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26, представлявано от Димитър Николов - кмет 

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26

Лице за контакт: Николай Цоцомански, Директор на Дирекция „Устройство на територията“, тел. 056 907476, ел. поща: [email protected]

2.Обща информация за предложения план

а)         Основание за изготвяне на плана

Проектът на ПУП-ПП е изработен въз основа на прединвестиционно проучвяане за избор на трасе за пътнa връзка от о.т.209 по планa нa ж.к "Меден рудник",  гр.Бургас до Републикански път I- 9, "ГКПП Дуранкулаk -Бургас-ГКПП Малко Търново"-  т.нар. обход на ж.к. „Меден Рудник“ и ПУП – ПП за утвърждаване на избраното трасе, при съобразяване с параметрите на ОУП на гр. Бургас.

Планът е изработен на основание Закона за устройство на територията (ЗУТ).

б)         Период на действие и етапи на изпълнение на план

Етапите на изработване на ПУП-ПП са следните:

  • Първи етап: Изготвяне на Задание за проектиране на ПУП-ПП, съгласно ЗУТ.
  • Втори етап: Разработване на ПУП-ПП.
  • Трети етап: Изготвяне на окончателен проект на ПУП-ПП и одобрение от Община Бургас.
  • Четвърти етап: Изпълнение на ПУП-ПП.

в)        Териториален обхват

Локален , в община Бургас

г)         Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

Обектът не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но минава в непосредствена близост до Защитена местност (ЗМ) „Пода“. Съвсем малка част от обхвата на трасето попада в границите на Защитена зона (ЗЗ) BG0000271 „Мандра - Пода“, обявена по двете Директиви. Това са площи, необходими за осъществяване на връзката с  пътя Бургас – Царево, като се засягат ивици рудерална растителност покрай съществуващия път.

д)         Основни цели на плана

С реализацията на плана за пътния участък от уличното кръстовище при о.т. 209, по действащ ПУП-ПУР на ж.к. „Меден рудник“, трасе на пътната артерия и пътно кръстовище с републикански път I-9, ще се осигурят по-добри условия за транспортна връзка с път I-9 и транспортна обезпеченост на комплекса, което е едно от съществените условия за развитие на работната среда, работната заетост и условия на живот и безопасност на пътуванията.

Новата пътна връзка е част от предвижданото трасе на бъдещия далечен обход на гр. Бургас, като част от републиканска пътна мрежа, свързващ проектираният вече северен обход на града с път I-9 и има за цел да обслужи комплексно територията на града и да изведе транзита извън силно урбанизираните територии, съобразно действащия ОУП на гр. Бургас.

Освен това след изграждане на ул. “Александър Георгиев Коджакафалията“, която е районна артерия III Б клас от първостепенната улична мрежа на гр. Бургас, става възможно привързване на комплекса директно към републикански път I-9.

е)         Финансиране на плана

ПУП – ПЗ ще бъде финансиран от Възложителя.

ж)        Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

За провеждане на консултации по доклада за екологична оценка и проекта на ПУП-ПП се следват разпоредбите на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

При постъпили повече от две мотивирани негативни становища или предложения за алтернативи ще бъде организирано и проведено обществено обсъждане

3.Информация за органа, отговорен за прилагане на плана

Отговорен орган за прилагането на плана е Възложителя – Община Бургас.

4.Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана

ПУП-ПП се одобрява от Община Бургас.

5.Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при внасяне на Искане за издаване на становище по екологична оценка.

6.Място и време за публичен достъп

Документите - проектът на ПУП – ПП и Доклад за ЕО с приложенията към него са предоставени за достъп на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

Времето за публичен достъп е 30 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение:   от 29.05.2024 г. до 28.06.2024 г.

7.Начин за изразяване  на становища

Становищата и мненията могат да се депозират писмено на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26  или на електронна поща: [email protected]

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 143 Последна промяна: 08:37:56, 29 май 2024