Съобщение за спортен обект - плувен басейн в сградата на „Младежки културен център”, гр. Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 20 Януари 2023, 13:41
Валидно до:

Съобщение

Спортен обект - плувен басейн в сградата на „Младежки културен център”, гр. Бургас, изграден в УПИ I, кв. 158 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, е включен в приетия от Общински съвет – Бургас, списък по чл. 104, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортните обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас (Наредбата), спортен обект - общинска собственост може да се отдава под наем за срок до една година без търг или конкурс на спортен клуб – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен клуб, вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и които освен на условията, посочени в чл. 4 от наредбата следва да:

1. не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност;

2. не са в ликвидация;

3. нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата и общината, освен ако не са отсрочени или разсрочени.

За гореописания спортен обект - плувен басейн е подадено заявление, с вх. № 48-00-51/16.01.2023 г. в ОП „Общински имоти” при Община Бургас, от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Плувен клуб „Бриз”, ЕИК 102085032, с искане за наемане на обекта по реда на чл. 13, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас.

В едномесечен срок от публикуването на настоящото съобщение могат да се подават заявления по реда на Наредбата за гореописания спортен обект.

При подадени две или повече искания за един и същи спортен обект, се спазват следните принципи на предимство в посочената поредност:

1. кандидат, неползващ към момента друга общинска спортна база, да бъде с предимство пред кандидат, ползващ такъв;

2. кандидатът, развиващ вида спорт, за който е основното предназначение на спортния обект, пред останалите кандидати;

3. спортни федерации пред спортни клубове;

4. кандидатът, който е приложил инвестиционна програма или заявил намерение да извърши подобрения в наетия спортен обект пред останалите кандидати.

5. кандидатът с най-голям обществен принос в спорта пред всички останали кандидати.

Въз основа на предложението на комисията по чл. 5, ал. 1 от Наредбата и решението на общинския съвет, кметът на общината сключва договор за наем с избрания кандидат.

За информация и подаване на заявления: ОП „Общински имоти”, гр. Бургас, ул. „Шейново” № 24, ет. 1, стая 6, тел. 056/840801.

Файлове:

Наредба.docx
Номер: Наредба.docx
Дата: 20.01.2023 / 13:48

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 226 Последна промяна: 13:54:35, 20 януари 2023