Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 14 Януари 2022, 00:00
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в 07079.2.3801 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №129/14.01.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ се разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.3801 по КК на гр.Бургас, кв.26 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.“Транспортна“, в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствени зони 13/Смф, 7/Оз, 07079/22 и 07079/24 по одобрения ОУП на гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в 07079.2.2761 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №131/14.01.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2 във връзка с чл.16 от ЗУТ се разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2761 по КК на гр.Бургас, кв.30 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.“Транспортна“, в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствени зони 13/Смф, 7/Оз, 07079/22 и 07079/24 по одобрения ОУП на гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

УПИ XXIV и УПИ XXV в кв.58 по действащ план на ПЗ Север, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.605.115 и 07079.605.116 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №132/14.01.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV и УПИ XXV в кв.58 по действащ план на ПЗ Север, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.605.115 и 07079.605.116 по КК на гр. Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в 07079.4.775 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №133/14.01.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2 във връзка с чл.16 от ЗУТ се разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.775 по КК на гр.Бургас /бивша местност „Хаджи тарла“, землище кв.Лозово, гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатор 07079.6.1293 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №134/14.01.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2 във връзка с чл.16 от ЗУТ се разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.6.1293 по КК на гр.Бургас /бивша местност „Край село“, землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас/.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 123 Последна промяна: 14:51:54, 14 януари 2022