Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права за издадени заповеди с които се разрешава изработването на проект за ПУП-ПРЗ по ПНИ на с.о."Острица-1", землище кв.Банево, по КК на гр.Бургас, кв.Сарафово, кв.Черно море, кв.Рудник и

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 9 Март 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 9 Април 2021, 00:00

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.706.714 по КК на гр.Бургас, бивш ПИ с пл.№503.714 по ПНИ на с.о.“Острица-1“

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №631/05.03.2021г. на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.714 по КК на гр.Бургас /бивш ПИ с пл.№503.714 по ПНИ на с.о.“Острица-1“, землище кв.Банево/.

 Гл.специалист:…………………

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХIII-1932, ХI-1930,1931 и ХIV-1929 в кв.35 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.611.208, 07079.611.213 и 07079.611.214 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №633/05.03.2021г.  на основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-1932, ХI-1930,1931 и ХIV-1929 в кв.35 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.611.208, 07079.611.213 и 07079.611.214 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:…………………

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ II-136 в кв.6 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.564 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №634/05.03.2021г. на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-136 в кв.6 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.564 по КК на гр.Бургас.

 Гл.специалист:…………………

     /И.Петракиева/

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ IХ-502, Х-503 и ХI-501 в кв.44 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.502, 07079.702.502 и 07079.702.501 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №635/05.03.2021г. на основание чл.134, aл.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-502, Х-503 и ХI-501 в кв.44 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.502, 07079.702.502 и 07079.702.501 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:…………………

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.706.1041 по КК на гр.Бургас, с.о.“Острица-1“

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №643/08.03.2021г. на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.1041 по КК на гр.Бургас, с.о.“Острица-1“, землище кв.Банево.

Гл.специалист:…………………

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ I-1692 и II-2104, в кв.115 по плана на кв.Черно море-кв.Рудник, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.712.1692 и 07079.712.3159 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №644/08.03.2021г. на основание чл.134, aл.2, т.4, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-1692 и II-2104, в кв.115 по плана на кв.Черно море-кв.Рудник, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.712.1692 и 07079.712.3159 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:…………………

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХIV-6,7 /в бивш масив 36, местност „Чекелията“, землище с.Твърдица/, ПИ с идентификатор 72151.36.24 по КК на с.Твърдица

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №645/08.03.2021г. на основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХIV-6,7 /в бивш масив 36, местност „Чекелията“, землище с.Твърдица/, ПИ с идентификатор 72151.36.24 по КК на с.Твърдица.

 Гл.специалист:…………………

     /И.Петракиева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1184 Последна промяна: 11:42:54, 09 март 2021