Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права за изменение на ПУП-ПРЗ по КК на гр.Бургас, по КК на с.Маринка, по плана на кв.Сарафово, по плана ж.к.Лазур, по плана на м."Мананстирското", по плана на ПЗ "Север"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 23 Септември 2022, 13:58
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ IХ-17 и УПИ ХIII-20, кв.60 по плана ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.3.1654 и 07079.3.1655 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3207/21.09.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.150 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас се разрешава да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по реда на чл.150, ал.1 от ЗУТ, съдържащ следните самостоятелни части:

-Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-17 и УПИ ХIII-20, кв.60 по плана ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.3.1654 и 07079.3.1655 по КК на гр.Бургас

-Идеен инвестиционен проект за обект: “Смесена сграда в УПИ ХIII-1655, кв.60 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.1655 по КК на гр.Бургас.

 

Ст.Колева - Гл.специалист

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатори 47202.6.38 и 47202.6.39 по КК на с.Маринка, находящи се в м. „Тодорови колиби“, землище на с.Маринка, Община Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3217/21.09.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас се разрешава да се изработи проект изменение за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 47202.6.38 и 47202.6.39 по КК на с.Маринка, находящи се в м. „Тодорови колиби“, землище на с.Маринка, Община Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ III-812, кв.1 по плана кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.4 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3218/21.09.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-812, кв.1 по плана кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.4 по КК на гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ ХII и УПИ VIII, кв.43Г по плана ж.к.„Лазур“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.432 и 07079.607.433 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3219/21.09.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.2, т.6 и чл.136, ал.1 и чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХII и УПИ VIII, кв.43Г по плана ж.к.„Лазур“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.432 и 07079.607.433 по КК на гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатор 07079.820.1053 по КК на гр.Бургас, кв.74 по плана на м.„Манастирското“, землище на кв.Сарафово, гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3220/21.09.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас се допълва Заповед №119/13.01.2022г. за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.820.1053 по КК на гр.Бургас, кв.74 по плана на м.„Манастирското“, землище на кв.Сарафово, гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ III-13 и УПИ II-13, кв.64 по плана ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.1773 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3221/21.09.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-13 и УПИ II-13, кв.64 по плана ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.1773 по КК на гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в VIII-1724, кв.64 по плана ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.1724 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3222/21.09.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-1724, кв.64 по плана ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.1724 по КК на гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 336 Последна промяна: 14:03:28, 23 септември 2022