Съобщения за издадени заповеди за разрешения за изработване на проект за ПУП-ПРЗ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 4 Август 2022, 11:48
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ II, кв.2 по плана ж.к. „Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.651.3 по КК на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2601/03.08.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв.2 по плана ж.к. „Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.651.3 по КК на гр. Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатор 07079.2.2032 по КК на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2602/03.08.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2032 по КК на гр. Бургас

Ст.Колева - Гл.специалист

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатор 07079.820.1562 по КК на гр. Бургас.

Уведомяваме Ви, че със №2603/03.08.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.820.1562 по КК на гр. Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатор 07079.820.1561 по КК на гр. Бургас.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2604/03.08.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.820.1561 по КК на гр. Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ XIII-895 и УПИ XII-894, кв.27 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.322 и 07079.820.323 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2605/03.08.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-895 и УПИ XII-894, кв.27 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.322 и 07079.820.323 по КК на гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ VII-1192, кв.89 по плана на кв.Долно Езерово, гр.Бургас ПИ с идентификатор 07079.826.599 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2606/03.08.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-1192, кв.89 по плана на кв.Долно Езерово, гр.Бургас ПИ с идентификатор 07079.826.599 по КК на гр. Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ VI в кв. 38 по плана на ж.к.„Възраждане“, ПИ с идентификатор 07079.614.167 и 07079.614.162 по КК на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2607/03.08.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ и Решение №732/02.06.2022 на Административен съд-Бургас, постановено по адм.дело №1599/2021г. се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI в кв. 38 по плана на ж.к.„Възраждане“, ПИ с идентификатор 07079.614.167 и 07079.614.162 по КК на гр. Бургас и частично изменение на уличната регулация на ул. „Фердинандова“, в обхват на кв.38 по плана на к.с. „Възраждане“, гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ III-76 в кв.2 по плана ж.к.„Зорница“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.76 по КК на гр.Бургас.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2608/03.08.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ и Решение №865/28.06.2022г. на Административен съд-Бургас, постановено по адм.дело 2520/2021г. се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-76 в кв.2 по плана ж.к.„Зорница“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.76 по КК на гр.Бургас.

 

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатор 07079.2.1738, 07079.2.1739, 07079.2.1740 и 07079.2.1741 по КК на гр. Бургас в кв.19 по действащ план на разширението на населеното на населеното място, устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр.Бургас.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2613/03.08.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16 от ЗУТ се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.1738, 07079.2.1739, 07079.2.1740 и 07079.2.1741 по КК на гр. Бургас в кв.19 по действащ план на разширението на населеното на населеното място, устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр.Бургас.

 

Ст.Колева - Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 89 Последна промяна: 11:49:22, 04 август 2022