УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА КЛУБОВЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИ ИЛИ ВЕТЕРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 9 Март 2023, 14:03
Валидно до:
На основание чл. 65 и 66 от Административнопроцесуалния кодекс се открива производство по утвърждаване на правила за насърчаване и подкрепа на дейности, свързани с културни проекти на клубове за пенсионери или ветерани на територията на община Бургас.
Съображения за издаване на акта по чл. 66, ал. 2, предл. първо АПК:
С Решение по т.12 от дневния ред на проведеното на 28.02.2023г. заседание на Общински съвет- гр. Бургас (Протокол № 49) са приети разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Бургас, съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. С Решението по предходното изречение са предвидени средства за финансиране на културните прояви на клубове за пенсионери и ветерани.
С настоящия проект се определят условията и редът за разходване на предвидените средства за финансиране на дейността на клубовете за пенсионери и ветерани от войните за участие в художествено-творчески дейности, фестивали, концерти и други проекти в областта на културата.
Целта на правилата е да бъдат подкрепени творческите прояви на клубовете на пенсионери и ветерани от войните чрез финансирането на посочените дейности като закупуване на художествени костюми, транспортни разходи за участие в концерти, фестивали и други.
Определени са и клубовете за пенсионери или ветерани от войните, които имат право на финансово подпомагане – развиващите културна и спортна дейност, както и тези, които имат сформиран творчески състав.
Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 2 предл. посл. от АПК:
Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание на чл. 69, ал. 1, т.1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в Центъра за административно обслужване на гражданите /фронт офис/, в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението.
Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предл. посл. от АПК.
Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая 307 /трети етаж/, в сградата на ул. „Александровска“ № 26.

Файлове:

УВЕДОМЛЕНИЕ И ПРАВИЛА
Номер: УВЕДОМЛЕНИЕ И ПРАВИЛА
Дата: 09.03.2023 / 14:07

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 482 Последна промяна: 14:08:15, 09 март 2023