Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 4 Май 2023, 16:20
Валидно до:

ЗАПОВЕД

№ 24/ 03.05.2023 г.

На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена), стъпка за наддаване и депозит за участие за всеки отделен продукт, съгласно посочената по-долу таблица.

N ПО РЕД

 

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

ЕДИНИЧНА ЦЕНА

ЛВ./КГ.

 

СТЪПКА

НА

НАДДА

ВАНЕ

5%

КОЛИЧЕСТВО

(КГ.)

 

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА, БЕЗ ДДС

ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ

 

1

КАРТОН, ХАРТИЯ/ ЗАМЪРСЕНО , ЧИСТО /

КОД 19 12 01

 

0.06

0.003

120 000

7 200

720

 

2

ЧЕРНИ МЕТАЛИ КОД 19 12 02

 

0.25

0.0125

40 000

10 000

1 000

3

АЛУМИНИЙ КОД 19 12 03

 

1.00

 

 

0.05

5 000

5 000

500

4

ПЕТ ПРОЗРАЧЕН КОД 19 12 04

0.7

 

0.035

20 000

14 000

1 400

5

ПЕТ СИН

КОД 19 12 04

0.5

0.025

15 000

7 500

750

6

ПЕТ ЗЕЛЕН

КОД 19 12 04

0.4

0.02

20 000

8 000

800

7

ПЕТ КАФЯВ

КОД 19 12 04

0.3

0.015

6 000

1 800

180

8

HDPE

КОД 19 12 04

0.4

0.02

10 000

4 000

400

9

ПЕ- ЦВЕТЕН И ПРОЗРАЧЕН

КОД 19 12 04

0.03

0.0015

55 000

1 650

165

10

БАЛИРАНА, СМЕСЕНА-ТВЪРДА ПЛАСТМАСА

КОД 19 12 04

0.01

0.005

15 000

1 500

150

11

СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ

КОД 19 12 05

0.05

0.0025

5 000

250

25

12

МЛЯНА + ЕДРА ДЪРВЕСИНА КОД 19 12 07

0.02

0.001

200 000

4 000

400

 

ОБЩО:

 

 

511 000

64 900

6 490

Търгът да се проведе на 25.05.2023 г., от 10.00 часа, в заседателна зала на ОП „Чистота Eко“ в Регионално депо „Братово – Запад“.

Определените размери на депозити за участие в тръжните процедури следва да бъдат внесени по банкова сметка на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BG94SOMB91303358396200, BIC:SOMBBGSF

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които се внасят в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“.

Документацията за участие в търга се закупува в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа. Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 23.05.2023 г.

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички продукти, посочени в таблицата.

Заявления за участие в търговете се подават в офиса на Технически сътрудник ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“ лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа. Върху плика се изписва точното наименование на физическото /юридическото лице/, съответно неговия ЕИК, номер и наименования на видовете продукти, за които се кандидаства в търга.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 23.05.2023 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед продукти, както следва: тръжни условия, заявление – образец (приложение №1); Декларация (приложение №2); Декларация за извършен оглед по образец – приложение № 3; Декларация за поемане на разходите по натоварване, транспорт и разтоварване на закупените вещи - отпадъци по образец – приложение №4; Договор–проект; Декларация (приложение №5); Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от 17.05.2023 г. до 23.05.2023 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0884/014754 – Маргарита Палова- Технолог/Лаборант, 0888/457146 – Дора Великова – Еколог - Технолог.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг, да се проведе на 01.06.2023 г., от 10.00 часа, в заседателна зала ОП „Чистота Еко“ в Регионално депо „Братово – Запад“.

Ново заявление за участие в повторния търг за изброените продукти да се подава в офиса на Технически сътрудник ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 31.05.2023 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 30.05.2023 година.

Оглед на движимите вещи, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван всеки работен ден от 25.05.2023 г. до 31.05.2023 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0884/014754 – Маргарита Палова- Технолог/Лаборант, 0888/457146 – Дора Великова – Еколог - Технолог.

Допълнителна информация: тел. 0888/457146 – Дора Великова – Еколог - Технолог.

На основание чл. 78, ал. 3, заповедта за откриване на търга да се обяви на електронната страница на Община Бургас най-малко седем дни преди провеждане на търга.

Настоящата заповед да се връчи на Председателя на Тръжната комисия за изпълнение.

Изпълнението на заповедта възлагам на Мария Иванова – Гл. счетоводител в ОП „Чистота Еко“ при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

 

Д-р. инж. СТЕФАН КАЛЧЕВ

Директор на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 429 Последна промяна: 09:19:52, 05 май 2023