Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Доклад за Екологична оценка на проекта на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на пътна връзка от о.т.209 по плана на ж.к. Меден рудник, гр. Бургас до Републикански път І-9 „ГКПП Дуранкулак – Бургас – ГКПП Малко Търново“ с приложенията към…

Прочетете повече

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства за предстоящо третиране на растителност край ЖП гара „Вл. Павлов“

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 29.05 до 11.06.2024 г., Поделение Електроразпределение към ДП НКЖИ ще извърши наземно третиране на дървесна растителност с препарат НАСА ТАФ в сервитута на железопътната инфраструктура, а именно: Надлъжно на железопътната линия в междугарията: Долно Езерово - Вл. Павлов път 1                    от…

Прочетете повече

Обява за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на разделно събиране, съхраняване, транспортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на излезли от употреба гуми на територията на

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА“ УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ „ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ИЗЛЕЗИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС“    Срокът за прием на предложения за сключване на договор с…

Прочетете повече

Обява за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на система за разделно събиране, съхраняване, транспортиране  и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на излезли от употреба масла на те

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВА за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на система за разделно събиране, съхраняване, транспортиране  и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на излезли от употреба масла на територията на Община Бургас“  На основание чл.19, ал.3, т.7…

Прочетете повече

Обява за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране и предаването за последващо третиране, вкл. оползотворяване на излезлите от употреба моторни

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВА за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на дейностите по  събиране, съхраняване, транспортиране и предаването за последващо третиране, вкл. оползотворяване на излезлите от употреба  моторни превозни средства (ИУМПС) на територията на Община Бургас“  На основание чл.19,…

Прочетете повече

Провеждане на консултации по Задание за определяне на обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на ПУП-ПП за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас до републикански път I-9 „ГКПП Дуранкулак – Бургас – ГКПП

    На основание чл. 19а, т. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Бургас                                  ОБЯВЯВА обществен достъп за изразяване на становища по  Задание…

Прочетете повече

Провеждане на консултации по Задание за определяне на обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища“

На основание чл. 19а, т. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Бургас ОБЯВЯВА обществен достъп за изразяване на становища по Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на  "Изменение на Общ устройствен план на гр. Бургас,…

Прочетете повече