Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Битова канализация за УПИ II-21 (бивш масив 80, м. "Под шосето", землище гр.…

Прочетете повече

Обява за провеждане на обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за ИП „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“

  ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение с Възложител ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", със седалище и адрес на управление - гр. София 1233, бул. "Кн. Мария Луиза" №110     На основание чл.97, ал.4  във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда е разработила изискващата се информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуваща канализация ф1000 и уличен водопровод ПЕВПф160 за…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Спортни площадки - реконструкция, благоустрояване и паркоустрояване на част от двора и ограда…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Разширяване на футболно игрище в Спортен комплекс в УПИ ХХII-174 в кв.19 по…

Прочетете повече

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци

  ЗАПОВЕД №  14   /27.03.2018 г.              На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:"Благоустрояване и реконструкция на дворно пространство и ограда към СОУ "Константин Петканов", УПИ II, кв.20,…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Преустройство на училище "Отец Паисий", разположено в УПИ III-211, кв.19, к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас".  

Прочетете повече