Обяви и съобщения

Заповед за определяне на санитарно-охранителна зона /СОЗ/ на находище на минерална вода „Изворище“, с. Изворище, община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр. 88/2000 г.),…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ "Теменуга" в УПИ I, кв.21В, по…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява проектно предложение: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. «Александровска» №…

Прочетете повече

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ЕСО АД

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение с Възложител "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД, със седалище и адрес на управление - 1618 София, бул. "Цар Борис III" 201.   На основание чл.97, ал.4 във връзка с чл. 81, ал.1, т.2 от Закона за опазване…

Прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционни предложения: "Повишаване на енергийната ефективност на Детска градина "Брезичка", ПИ 07079.602.183, к-с "Славейков", гр. Бургас, включително чрез използване…

Прочетете повече

Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на „Изграждане на нова ВЛ 400 кV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение с Възложител "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД, със седалище и адрес на управление - 1618 София, бул. "Цар Борис III" 201.   На основание чл.97, ал.4 във връзка с чл. 81, ал.1, т.2 от Закона за опазване…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на БКТП "Нов" 20/04kV, 1х800kVA и БКТП "Басейн" 20/04kV, 1х400kVA за ел. захранване…

Прочетете повече