Обяви и съобщения

Проект за санитарно – охранителни зони /СОЗ/

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр.88/2000 г.), обявява:…

Прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Реконструкция на съществуващо блогоустрояване, северно от църква "Света Богородица", УПИ I, кв. 12 по…

Прочетете повече

Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

ЗАПОВЕД № 295/29.05.2017 г.              На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба…

Прочетете повече

Община Бургас обявява инвестиционно предложение

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:"Реконструкция и рехабилитация на ул. "Булаир", бул. "Демокрация" и бул. "Стефан Стамболов" и въвеждане на интегрирана система за…

Прочетете повече

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционни предложения: "Буферен паркинг в УПИ III-10 в кв.1 на ж.к. "Изгрев", ПИ с идентификатор 07079.501.10 по КК на…

Прочетете повече

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

  "КЕРАМИКА БУРГАС " АД, гр. Бургас, кв. Сарафово, Керамична фабрика на основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда   УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на външен топлопровод за захранване на сградата на Професионална гимназия по транспорт - гр. Бургас, УПИ…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Благоустрояване на спортни площадки и изграждане на ограда на ОУ "Антон Страшимиров", УПИ II, кв.29 по плана…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Битова канализация кв. Рудник - Промяна по време на строителството на колектор 92, 98…

Прочетете повече