Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Открит обществен достъп до документи за издаване на Решение за одобряване на актуализиран Доклад за безопасност за разрешаване експлоатацията на „Склад за съхранение на взривни материали Горно Езерово на „Андезит“ ООД, гр. Бургас“

ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)   ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3 от ЗООС за издаване на Решение за одобряване на актуализиран Доклад за безопасност по чл. 116ж, ал.…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Аварийно възстановяване на ул. "Лом" от о.т. 130 (кръстовището на ул. "Лом" с ул. "Захари Зограф") до…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ   На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 33 броя дълготрайни декоративни дървета, във връзка с обект:…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Реконструкция и преустройство на сградата на Професионална гимназия по транспорт - гр. Бургас, пристройка за обособяване на…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на крайуличен паркинг с 4 броя паркоместа на ул. "Ал.Стамболийски" срещу УПИ ХIХ-5699,…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на крайуличен паркинг в обхвата на кръстовището при о.т.918-919-919а по ПУП-ПУР на к-с "Изгрев", гр. Бургас".…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: Проект "Преустройство на съществуваща сграда в Музей на образованието "От миналото до днес" - ПИ 07079.618.123.1, находящ…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Уличен водопровод за водоснабдяване и канализация за УПИ ІІ-266, кв.17А, по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас".

Прочетете повече