Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: Комплексен проект за инвестиционна инициатива: "Изменение на ПУП-ПР и обособяване на УПИ III, кв.5 по плана на…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Подземна тръбна канална мрежа за оптичен кабел за пренос на данни и интернет от м. Капчето до…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Опознавателен център и иновативен модел за управление на Еко-комплекс "Вая", обхващащ територията южно от…

Прочетете повече

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

ЗАПОВЕД № 370/30.08.2016 г.              На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас   ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:"ЦДГ № 4 "Калинка", кв. Рудник, филиал кв. Черно море, гр. Бургас".  

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:"Ремонт и реконструкция на сградата на учебно-производствен комплекс "Младост" към ПГ по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров" -…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:"Тупикова обслужваща улица от о.т.1 до о.т.9, имот с идентификатор 07079.622.3 за осигуряване на транспортен достъп и…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Пристрояване на физкултурен салон и разширяване на учебна база на Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/…

Прочетете повече

Открит обществен достъп до документи за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: „Пристанищен терминал „Росенец“, гр. Бургас“

ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)   ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 от ЗООС за издаване на Решение за одобряване на актуализиран Доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от…

Прочетете повече