Обяви и съобщения

Открит обществен достъп до документи за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: „Пристанищен терминал Бургас Изток – 2, площадка Буферен склад за течни горива“, гр. Бургас с оператор: „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)   ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3 от ЗООС за издаване на Решение за одобряване на актуализиран Доклад за безопасност по чл. 116ж, ал.…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Реконструкция  на улица "Одрин" от кръстовище "Трапезица" до бул. "Проф. Яким Якимов" (път ІІІ-9008 «І-9 (Бургас) -…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Детска спортна баскетболна площадка в УПИ І, кв.31 (ПИ с идентификатор 07079.607.359) по плана на к-с "Лазур",…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява изменения и допълнения към инвестиционно предложение: "Спортен комплекс в УПИ I-429, ПИ 07079.602.429, кв.56, по плана…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас  съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на крайуличен паркинг за 13 бр. паркоместа по улица между о.т. 1199 - 1216 и…

Прочетете повече

Открит обществен достъп до актуализиран Доклад за безопасност за разрешаване експлоатацията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал: „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – основна площадка гр. Бургас“

ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)   ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3 от ЗООС за издаване на Решение за одобряване на актуализиран Доклад за безопасност по чл. 116ж, ал.…

Прочетете повече

Открит обществен достъп до документи за издаване на Решение за одобряване на актуализиран Доклад за безопасност за разрешаване експлоатацията на „Склад за съхранение на взривни материали Горно Езерово на „Андезит“ ООД, гр. Бургас“

ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)   ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3 от ЗООС за издаване на Решение за одобряване на актуализиран Доклад за безопасност по чл. 116ж, ал.…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Аварийно възстановяване на ул. "Лом" от о.т. 130 (кръстовището на ул. "Лом" с ул. "Захари Зограф") до…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ   На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 33 броя дълготрайни декоративни дървета, във връзка с обект:…

Прочетете повече