Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПУР за ул. "Сердика" от о.т.35а до о.т.36в по плана на ЦГЧ,…

Прочетете повече

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД обявява обществено обсъждане на Доклад за ОВОС

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД София 1404, бул. "Гоце Делчев" 105 На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка…

Прочетете повече

Обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, площадка гр. Бургас

На основание чл. 122 "а", ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, площадка гр. Бургас, за "Инсталация за производство на дървесни плоскости, включваща: линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ);…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за ул. "Одрин", ПИ 07079.605.309 в кв.19 по плана на…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "ПУП-ПП за трасе на канализационен колектор от УПИ I-312, отреден "за ПСОВ", в землището…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Благоустрояване на дворно училищно пространство /реконструкция и модернизация/ на ОУ "П.Р.Славейков", кв.67, ЦГЧ, гр.…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "ПУП-ПУР на обслужващa улицa за осигуряване на транспортен достъп до имоти, м. "Край село",…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "ПУП-ПУР на обслужващи улици с о.т.222-289-288-287-286-285-284-283-224 до о.т.221 и с о.т.290-291-292-293-294 до о.т.295, за…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОП „Общински имоти“

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Пенсионерски клуб в УПИ I, кв.26 по плана…

Прочетете повече