Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "ПУП-ПП за техническа инфраструктура за имоти в масив 19, местност "Кантона", землище кв. Ветрен,…

Прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционна инициатива да извърши неотложни възстановителни дейности за отстраняване на последиците от бедствието в периода 30…

Прочетете повече

Издадено Решение на МС за търсене и проучване за нефт и природен газ в площ "Блок 1-14 Силистар"

Община Бургас в изпълнение разпоредбите на чл.41, ал.1 от Закона за подземните богатства обявява Решение No 814 от 16.10.2015 г. на Министерски съвет /обн. ДВ бр.82 от 23.10.2015 г./, с което се дава разрешение на "ШЕЛ ЕКСПЛОРЕЙШЪН ЕНД ПРАДАКШЪН (LIX) Б.В." да извърши за своя сметка и на свой риск…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПУР на улица от о.т.220-о.т.221-о.т.224 по плана на с. Маринка, Община Бургас".

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на обслужваща инфраструктура в селищно образувание «Рибарско селище "Ченгене скеле", кв. Крайморие,…

Прочетете повече

Проекти за санитарно-охранителни зони /СОЗ/ около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване

Община       Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр.88/2000 г.), обявява:…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за кв.23 и кв.24 по плана на ж.к. "Бр. Миладинови", гр.…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на СОУ "Йордан Йовков", находяща се в имот 07079.501.180…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Основен ремонт на дворно пространство на ЦДГ "Звездица" в УПИ VIII-939, ЦГЧ гр. Бургас".

Прочетете повече