Обяви и съобщения

Проекти за санитарно-охранителни зони /СОЗ/ около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване

Община       Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр.88/2000 г.), обявява:…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за кв.23 и кв.24 по плана на ж.к. "Бр. Миладинови", гр.…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на СОУ "Йордан Йовков", находяща се в имот 07079.501.180…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Основен ремонт на дворно пространство на ЦДГ "Звездица" в УПИ VIII-939, ЦГЧ гр. Бургас".

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПР за УПИ VІ, кв.31 по плана на к-с "Братя Миладинови", гр.…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на СОУ "Епископ Константин Преславски", к-с "Славейков", гр. Бургас".

Прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "ПУП - ПУР на обслужваща улица в обхват от…

Прочетете повече

ЗАПОВЕД №1498/19.06.2015Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНА РЕГУЛЯРНА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, СВЪРЗАНА С УСТАНОВЯВАНЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ЗАПОВЕД №1498/19.06.2015г   Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност от страна на общинската администрация, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ е съставен КП N 3156 от 15.12.2014 г. за резултатите от извършена проверка на 15.12.2014 г. за констатиране на техническото състояние на лек…

Прочетете повече