Обяви и съобщения

ПОКАНА

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА“ ПОКАНА за сключване на договор с предмет „Организиране на система за разделно събиране, транспортиране, съхранение и/или оползотворяване на отпадъци от текстил и кожа, образувани на територията на община Бургас“ На основание чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на…

Прочетете повече

ПОКАНА

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА“ ПОКАНА за сключване на договор с предмет „Организиране на система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, образувани на територията на община Бургас“ На основание чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата…

Прочетете повече

ПОКАНА

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА“ ПОКАНА за сключване на договор с предмет „Организиране на система за разделно събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), образувани на територията на община Бургас“ На основание чл.19, ал.3,…

Прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение…

Прочетете повече

Издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУ МПС/.

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение: „Реставрация и адаптация на НКЦ – Жилищно търговска сграда в УПИ V-2323, кв. 16 по…

Прочетете повече

Община Бургас обявява информация за инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на К. Димитров  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:  „Изграждане на 7 жилищни сгради…

Прочетете повече

Предупреждение към собствениците на пчелни семейства: Ще се обработва с хербицид на 7 юни около спирки и гари

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че на 07.06.2021г., след залез слънце до 10.00 часа на следващия ден, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, ще извърши третиране с хербицид срещу плевели по обектите на железопътната инфраструктура (гари и спирки) на територията на гр. Бургас. Третирането ще се извърши с препарат…

Прочетете повече