Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: «Довеждаща инфраструктура към Анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в регион Бургас в УПИ III-670 с отреждане…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: «Пристройка за нови класни стаи към ОУ «Княз Борис I", УПИ I, кв.165 по плана на…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: КПИИ за "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.182 по плана на Зона Д, к-с…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв.130 по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.611.312 по…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: Проект "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас, ул.…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, извършване на ремонтни дейности и осигуряване на…

Прочетете повече

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИЗГОТВЕН ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА „ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАРИНКА“ И ПРЕДСТОЯЩО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с изготвен Доклад за екологична оценка /ЕО/ на проект/програма "Частично изменение на Общ устройствен план на землището на с. Маринка, Община Бургас" и на основание Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, предоставяме на обществен достъп следната информация: Доклад за екологична…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Монтаж на ел. табло за захранване при провеждане на Културни мероприятия в УПИ I, кв.40, к-с…

Прочетете повече