Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: „Нови улици от О.Т.844Б-О.Т.844В-О.Т.839В-О.Т.847 и О.Т.847-О.Т.947А и реконструкция на съществуващи улици от О.Т.947A-941Б-О.Т.941A- О.Т.940…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: „Специализиран Подробен устройствен план – Парцеларен план и План за регулация и застрояване (СПУП-ПП и ПРЗ) за…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

~~Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ИПУП-ПР/ за УПИ I /ПИ…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: „ПУП - ПП за трасе на захранващ водопровод на водоснабдителна система за с. Маринка,…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: «Довеждаща инфраструктура към Анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в регион Бургас в УПИ III-670 с отреждане…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: «Пристройка за нови класни стаи към ОУ «Княз Борис I", УПИ I, кв.165 по плана на…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: КПИИ за "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.182 по плана на Зона Д, к-с…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв.130 по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.611.312 по…

Прочетете повече