Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: „Нов корпус за Детска градина „Ален мак“ в ПИ 07079.820.82, УПИ I, кв.21 по плана на кв.…

Прочетете повече

Няма регистрирани превишения в нормите на замърсеност на въздуха

По данни от РИОСВ и Община Бургас за периода 04 – 10 октомври не са регистрирани превишения на средночасовите и на средноденонощните норми на контролираните замърсители. На територията на община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 мобилна станция за контрол качеството на…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: на Северен обходен път и локални платна - след 5-ти километър, до кръстовището с главен път I-9…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Хр. Колев

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: „Изграждане на 2 броя ветрогенератори, трафопост и хале-склад в ПИ…

Прочетете повече

ПОКАНА

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА“ ПОКАНА за сключване на договор с предмет „Организиране на система за разделно събиране, транспортиране, съхранение и/или оползотворяване на отпадъци от текстил и кожа, образувани на територията на община Бургас“ На основание чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на…

Прочетете повече

ПОКАНА

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА“ ПОКАНА за сключване на договор с предмет „Организиране на система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, образувани на територията на община Бургас“ На основание чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата…

Прочетете повече

ПОКАНА

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА“ ПОКАНА за сключване на договор с предмет „Организиране на система за разделно събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), образувани на територията на община Бургас“ На основание чл.19, ал.3,…

Прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение…

Прочетете повече

Издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУ МПС/.

Прочетете повече