Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за издадено разрешение за строеж № 60 от 25.05.2022г. на Община Бургас

ДО ДИМИТЪР МИХОВ ХАДЖИСТОЯНОВ Ж.К БРАТЯ МИЛАДИНОВИ БЛ.130 ВХ.4 ЕТ.2 АП.3 ГР.БУРГАС   Община Бургас съобщава, на основание чл.149, ал.1 ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 60 от 25.05.2022г. на Община Бургас за строеж : Частична реконструкция на съществуващ уличен водопровод по ул.“Начо Иванов“ в кв. Сарафово, гр.Бургас,…

Прочетете повече

Съобщение до собствениците на ПИ с идентификатор 07079.820.1014 по КК на гр. Бургас, УПИ LI-89,91,93,103, кв.71 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ Дo: Собствениците на ПИ с идентификатор 07079.820.1014 по КК на гр. Бургас, УПИ LI-89,91,93,103, кв.71 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас   Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №83/04.07.2022 г.…

Прочетете повече

Съобщение до Васил Атанасов Цветков

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАСИЛ АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП- ПРЗ/ / ЗА УПИ III-2632 В С.О. „БИЗНЕС-ПАРК БУРГАС 1“, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.2632 ПО КК НА ГР.…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за одобрен проект за изменение по плана на "Районен център", ж.р."Меден Рудник"

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1913/21.06.2022г. на Заместник-кмет на Община Бургас е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-69, кв.143 по плана на „Районен център“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.653.607по КККР на…

Прочетете повече

Съобщение до Донка Христова Илиева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ДАНКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА С АДРЕС: ГР. БУРГАС УЛ. „СЛИВНИЦА“ № 48 На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 683/11.03.2022г. на Зам.-Кмет на Община Бургас, с която собствениците на неурегулиран поземлен имот пл.№007084 по…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ДОБРИ ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „АНТОН ИВАНОВ“ №26 ГР. БУРГАС ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ЧЕРНО МОРЕ“ №29 ГР. БУРГАС ВЕСЕЛИН МИХАЙЛОВ ДОБРЕВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „БРАЦИГОВО“ №14 ГР. БУРГАС ГЕОРГИ ДОБРИНОВ ДОБРЕВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „БРАЦИГОВО“ №14,…

Прочетете повече

Съобщение до Димитър Атанасов Топалов и Иванка Панайотова Топалова

Община Бургас съобщава констативен акт №П-1/19.04.2022г., с който е открито административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Бургас съобщава на Димитър Атанасов Топалов и Иванка Панайотова Топалова, че е съставен констативен акт №П-1/19.04.2022г., с който е открито административно производство по реда на чл.225а,…

Прочетете повече

Съобщение до Недка Георгиева Лапчева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО НЕДКА ГЕОРГИЕВА ЛАПЧЕВА УЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №6 С. БЪЛГАРИ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1179/20.04.2022г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализира УПИ ХХХII-1142, кв.7,…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани за издадено разрешение за промяна на предназначението за обект по КККР на гр.Бургас

До всички заинтересовани Уведомяваме Ви, че на основание чл.147а от ЗУТ, е издадено разрешение за промяня на предназначението № В-15/ 08.06.2022г., за обект „Промяна на предназначението на СОС с идентификатор 07079.653.215.1.27 по КККР на гр. Бургас, ОТ РЕСТОРАНТ В МАГАЗИН“, в партера на сграда с идентификатор 07079.653.215.1 по КККР на…

Прочетете повече