Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права по плана на зона „А“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че за УПИ XI-59, кв.15, по плана на зона „А“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.651.374 по КККР на гр. Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от 08:30 до 12:30 часа,…

Прочетете повече

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права по плана на промишлена зона “Юг-изток“, гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че за УПИ XIII-84, кв.1 по плана на промишлена зона “Юг-изток“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.662.18 по КККР на гр. Бургас, е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от 08:30 до 12:30 часа, тел: 056…

Прочетете повече

Съобщение до Янка Митева Капралева и Добрин Йовчев Боев

ДО ЯНКА МИТЕВА КАПРАЛЕВА КВ. „КРАЙМОРИЕ“ №6, ЕТ.1, АП.1 ГР. БУРГАС   ДОБРИН ЙОВЧЕВ БОЕВ Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ №45, ВХ.3, ЕТ.2, АП.49 ГР. БУРГАС   На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2233/12.07.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при…

Прочетете повече

ПОКАНА за обеществено обсъждане на предложеие за изменение на регулацията (ПУП-ПР ) на парк "Света Троица"-Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от ЕЛКАБЕЛ АД На основание чл.62а, ал.2 и ал.3 и чл. 127 ал.1 от ЗУТ, на 16.08.2022г. от 16.00 часа, в Заседателната зала на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане на : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГУЛАЦИЯТА (ПУП – ПР)…

Прочетете повече

В Държавен вестник бр.63 от 06.08.2022г. е обнародвано съобщение за одобрен прект за изменение на ОУП на гр.Бургас в обхват част от територията на ПЗ "Север"

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.63 от 06.08.2022г. е обнародвано: -Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че с Решение №39-10/28.06.2022г. на Общински съвет Бургас е одобрен проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на устройствена зона 8/Пп, част от територията на ПЗ „Север“,…

Прочетете повече

Съобщение до Димитринка Иванова Иванова

Съобщение до г-жа Димитринка Иванова Иванова с постоянен административен адрес: Община Бургас, ж.к. “Лазур“, ул. “Карлово“ №16. Публикувано на : вторник, 09 август 2022 год. Валидно : вторник, 23 август 2022 год. На основание чл.18а , ал.9 и ал.10 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщаваме на г-жа Димитринка Иванова Иванова с…

Прочетете повече

Съобщение до заинтересовани собственици по плана на зона "Д", ж.р."Меден Рудник"

До всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че УПИ XIII-79 и УПИ XI-81 в кв.163, по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, представляващи ПИ с идентификатори 07079.671.602 и 07079.671.369 по КККР на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки…

Прочетете повече

Съобщение до Атанас Кибритев за изготвен проект

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ ЦАУ "ДОЛНО ЕЗЕРЕВО"   ДО АТАНАС ТОДОРОВ КИБРИТЕВ УЛ. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ №29, ВХ.5, ЕТ.3, АП.6 ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.5.887 и 07079.5.917 и проекта за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ II по плана на стопански двор „Краварника“,…

Прочетете повече

Съобщение от Община Бургас

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №2601/03.08.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На…

Прочетете повече