Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-327, ХIII-1128 и LV-1137 в кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.576, 07079.30.1128 и 07079.30.1137 по КККР на гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   ДО „ИЗАМЕТ 1991“ООД ГР.СОФИЯ, Ж.К. „ГАРА ИСКЪР“, УЛ.5007-МА №5   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-327, ХIII-1128 и LV-1137 в кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.576, 07079.30.1128 и 07079.30.1137 по КККР на гр. Бургас Същият е…

Прочетете повече

Съобщение до Недялка Абумелих собственик на ПИ, местност "Ментата", землище на кв."Банево"

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”   СЪОБЩЕНИЕ   До        Недялка Георгиева Абумелих, адрес: гр. Бургас, ул. „Фердинандова“ №78, вх.5, ет.8, ап.23 – собственик на ПИ с идентификатор 07079.13.2057 по КК на гр. Бургас, местност „Ментата“, землище на кв. „Банево“, гр. Бургас Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО  СТОЙЧО ЩЕРЕВ БОГДАНОВ  КВ. „КРАЙМОРИЕ“, УЛ. „ЧЕРНОМОРКА“ №11А  ГР. БУРГАС                                     НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ РАЙЧЕВ УЛ. „ОДРИН“ №9 ГР. АЙТОС ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДРУМЕВ УЛ. „КАРАМАНЛИЕВ“ №20, ЕТ.2, АП.4  ГР. АЙТОС СТАНИМИРА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:   - Със Заповед №635/23.02.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6  от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план…

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ Х-1720 в кв.64 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор  07079.3.1720 по КККР на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №635/23.02.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носителни на ограничени вещни права по плана на ЦГЧ

Изх. №94-01-29808/26.02.2024г.       ДО ВСИЧКИ СОБСTВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В: ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.612.232 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ V-679, КВ. 81 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. МАРА ГИДИК № 26 ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.612.233 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ XI-686, КВ. 81 ПЛАНА НА…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО „СИНЕМА – ХИТ 2000“ ЕООД И ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.820.682.1, 07079.820.682.2 И 07079.820.682.3 ПО КК НА ГР. БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:Г

СЪОБЩЕНИЕ ДО „СИНЕМА – ХИТ 2000“ ЕООД И ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.820.682.1, 07079.820.682.2 И 07079.820.682.3 ПО КК НА ГР. БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:ГР.БУРГАС, КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ №  54 . ОБЩИНА БУРГАС ДО „СИНЕМА –…

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

  Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди  на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас   С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.2.1801 по КККР…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:   - Със Заповед №548/21.02.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, се  разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за регулация и…

Прочетете повече