Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПЕНКА ЖЕЛЕВА ВЪЛЕВА

ДО Н-ЦИТЕ НА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ВЪЛЕВ: ПЕНКА ЖЕЛЕВА ВЪЛЕВА УЛ. „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“  № 33     ГР. БУРГАС                                                                               …

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАНКА БЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА

ДО: ИВАНКА БЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА БУЛ.  “ДЕМОКРАЦИЯ“ 100, ВХ. В, ЕТ. 3,            ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, че в Община Бургас е постъпило писмо с вх. № 13-00-1/231/05.09.2023г. от Началника на СГКК-Бургас за произнасяне по компетентност във връзка с постъпило…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ГЕОРГИ МАРИНОВ МАНОЛОВ

ДО Н-ЦИТЕ НА ГЕОРГИ МАРИНОВ МАНОЛОВ:                                                                                          МАРИЯ СТОЕВА КОСТАДИНОВА УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №44, ЕТ.4,  ГР.…

Прочетете повече

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА - В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.86 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IХ-1558, КВ. 73 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" № 36 , В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.87 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ...

Изх.  №94-01-39236/7/19.06.2024г. ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА  -    В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.86 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IХ-1558, КВ. 73 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" № 36       -    В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.87 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО БОЖИДАР ХРИСТОВ ВЪЛЧАНОВ, ДИНКО ХРИСТОВ ВЪЛЧАНОВ, ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ВЪЛЧАНОВ, СЪБКА ВЪЛЕВА ВЪЛЧАНОВА, ТАНЯ ИЛИЕВА МИХОВА, МАРИЯН ГЕОРГИЕВ МИХОВ И СТЕФАН БОРИСОВ МИХОВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО БОЖИДАР ХРИСТОВ ВЪЛЧАНОВ, ДИНКО ХРИСТОВ ВЪЛЧАНОВ , ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ВЪЛЧАНОВ , СЪБКА ВЪЛЕВА ВЪЛЧАНОВА,  ТАНЯ ИЛИЕВА МИХОВА, МАРИЯН ГЕОРГИЕВ МИХОВ И СТЕФАН БОРИСОВ МИХОВ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ II-870 И УПИ III-869 В КВ.43 ПО ПЛАНА НА КВ. „САРАФОВО“, ГР. БУРГАС Публикувано на…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО "ФИНМАШ 2016" ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ ДО "ФИНМАШ 2016" ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КАРАНИКОЛОВ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ XVI  В КВ. 17  ПО ПЛАНА  НА РАЗШИРЕНИЕТО НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО,   УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 13/СМФ ПО ОУП НА ГР. БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.2820 ПО КК НА ГР. БУРГАС ОБЩИНА…

Прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж: „СЕДЕМ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО“ по плана на кв.Крайморие

ОБЩИНА БУРГАС - ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ПРИМОРИЕ" СЪОБЩЕНИЕ   Уведомяваме Ви, че на основание чл.149, ал.1, ЗУТ,  е издадено разрешение за строеж № П-24/04.06.2024г., за строеж: „СЕДЕМ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕТАП 1 – СГРАДА 1, ЕТАП 2 - СГРАДА 2, ЕТАП 3 - СГРАДА 3, ЕТАП 4 -…

Прочетете повече