Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.12.1494, 07079.12.1495 и 07079.12.1496 по КККР на гр.Бургас, находящи се в с.о.„Бизнес парк Бургас 3“, местност До шосето

ДО „ДЕН-ТИР“ ЕООД ЛЕОНИД СЛАВОВ ШОПОВ ЦВЕТАН ВАЛЕНТИНОВ ГЕНКОВ КИРИЛ ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ „АВТО-ОЙЛ“ АД ПАВЕЛ АТАНАСОВ ПАВЛОВ МАРИЙКА КОСЕВА ГЪДЕВА ЛЮБОМИР ЙОВЧЕВ ГЪДЕВ ИВАЙЛО ЙОВЧЕВ ГЪДЕВ АТАНАС ЛЕКОВ ГЪДЕВ ЖЕЛКА ЛЕКОВА ДЯКОВА ЛИДА ИВАНОВА ГЪДЕВА ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА КАЛУШЕВА ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА ИВАН ЙОВЧЕВ ГЪДЕВ ЛЮДМИЛА ЙОВЧЕВА КУДЕВА СТЕФАНКА ЛЮЦКАНОВА МАНУКЯН…

Прочетете повече

Съобщение до в​​​​сички заинтересовани собственици за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на зона "Д", ж.р."Меден Рудник"

ДО Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че със Заповед № 3991/18.11.2022г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IX-62 в кв.180 по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ…

Прочетете повече

Съобщение до Петър Апостолов за изготвен проект за ПУП-ПРЗ , землище кв.Долно Езерово

ОБЩИНА БУРГАС   ДО ПЕТЪР АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ ГР.БУРГАС, Ж.К.“СЛАВЕЙКОВ“, БЛ.55, ВХ.1, ЕТ.8, АП.22   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.6.1586 по КК на гр.Бургас, землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас. На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и…

Прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ Х-133 в кв.5 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.1156 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №4050/23.11.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т  О Б Щ И Н А Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №4050/23.11.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №3671/24.10.2022г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“

Съобщение за издадена Заповед №3671/24.10.2022г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ Публикувано на 24.11.2022г. Валидно до 08.12.2022г. ДO ПК „НАРКООП“ – БУРГАС УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ №43, ЕТ.3 ГР.БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3671/24.10.2022г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на служебен проект за изменение на…

Прочетете повече

Съобщение до заинтересовани собственици относно постъпило заявление от Ваня Димитрова Желева, наследник на Димитър Радев Желев за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти /ПНИ/, землище с.Маринка

ДО   ЖИВКА СТАНКОВА МИХАЛЕВА БУЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ /КАРЛ МАРКС/, БЛ. 104, ВХ. 5, ЕТ. 7, АП. 13 ГР. БУРГАС ПАВЛИНА СТАНКОВА СТАНКОВА Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БЛ. 55, ВХ. 1, ЕТ. 5, АП. 14 ГР. БУРГАС СТЕФАН ВАСИЛЕВ ГРОЗДЕВ УЛ. „ОБОРИЩЕ“ №19 С. МАРИНКА ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА БУЛ. „25-ТИ СЕПТЕМВРИ“, БЛ. 64,…

Прочетете повече

Съобщение до собстениците за Картата на възстановената собственост, местност „Ясака“, землище с. Маринка

ДО ТОДОРКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА-ДЖЕНКОВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ № 28, ЕТ. 4, АП. 7, ДО НИНА СТОЯНОВА КАЛЕВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ. 37, ВХ. 7, ЕТ. 5, АП. 15, ДО СТАНКА ГАНЧЕВА ПРАМАТАРОВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 132, ЕТ. 2, АП.…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО „БИЛД КОРПОРЕЙШЪН 78“ ЕООД, „ТАЛКА“ ООД И НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ ХI – 691 В КВ.46 ПО ДЕЙСТВАЩ ПЛАН НА КВ.“САРАФОВО“, ГР.БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.751 ПО КК НА ГР. БУРГАС   ОБЩИНА БУРГАС ДО : „БИЛД КОРПОРЕЙШЪН 78“ ЕООД…

Прочетете повече