Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ Х-1720 в кв.64 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор  07079.3.1720 по КККР на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №635/23.02.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носителни на ограничени вещни права по плана на ЦГЧ

Изх. №94-01-29808/26.02.2024г.       ДО ВСИЧКИ СОБСTВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В: ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.612.232 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ V-679, КВ. 81 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. МАРА ГИДИК № 26 ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.612.233 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ XI-686, КВ. 81 ПЛАНА НА…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО „СИНЕМА – ХИТ 2000“ ЕООД И ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.820.682.1, 07079.820.682.2 И 07079.820.682.3 ПО КК НА ГР. БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:Г

СЪОБЩЕНИЕ ДО „СИНЕМА – ХИТ 2000“ ЕООД И ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.820.682.1, 07079.820.682.2 И 07079.820.682.3 ПО КК НА ГР. БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:ГР.БУРГАС, КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ №  54 . ОБЩИНА БУРГАС ДО „СИНЕМА –…

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

  Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди  на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас   С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.2.1801 по КККР…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:   - Със Заповед №548/21.02.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, се  разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за регулация и…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ XI-435 И УПИ XII-436 В КВ.55 ПО ПЛАНА НА КВ. „САРАФОВО“, ГР.БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.820.649 И 07079.820.650 ПО КК НА ГР. БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ XI-435 И УПИ XII-436 В КВ.55 ПО ПЛАНА НА КВ. „САРАФОВО“, ГР.БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.820.649 И 07079.820.650 ПО КК НА ГР. БУРГАС   ОБЩИНА БУРГАС ДО: ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЯНЧЕВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „РАДИ НИКОЛОВ“ № 10,  ГР. БУРГАС …

Прочетете повече

Съобщение до Емилия Павлович за съставен Констативен акт №И-6/14.11.2023 г.

  ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ИЗГРЕВ“ Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Емилия Тодорова Павлович с постоянен и настоящ адрес: гр. София, ж.к. „Илинден“, бл.146, вх. Д, ет.6, ап.109, за съставен Констативен акт №И-6/14.11.2023 г. Уведомяваме Ви, че за строеж: „Преустройство и пристройка на…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С  На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава : Със Заповед № РД-09-2/24.01.2024г. на областен управител на област Бургас е разрешено изработването на проект…

Прочетете повече

Съобщение за обнародвано в Държавен вестник бр.13 от 13.02.2024г. Решение на Общински съвет Бургас

Съобщение за обнародвано в Държавен вестник бр.13 от 13.02.2024г. Решение на Общински съвет Бургас - На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че с Решение №6-20/30.01.2024г. на Общински съвет Бургас е одобрен проект за изменение подробен устройствен план – план за…

Прочетете повече