Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за издадена Заповед №1022/28.04.2015год. на Директор Дирекция „Строителство"

До "ЕЙЧ 77"гр.Бургас, ул."Фердинандова" №5, ст.512   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1022/28.04.2015 на Директора на Дирекция "Строителство" при Община Бургас, с която се одобрява ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.827.54 и 07079.827.106 по КК на гр. Бургас, с който се обособява един общ УПИ І-54,106 с отреждане "за…

Прочетете повече

Отчуждаване на имоти

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                        На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила  ПУП - ПР,  одобрен със Заповед №929/21.11.2002г. на Кмета на Община Бургас за  разширение на Гробищен парк-Бургас, с…

Прочетете повече

На 24.08.15г. от 16,30 часа в заседателната зала в сградата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане на служебни проекти за изменение на ОУП

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ на 24.08.15г. от 16,30 часа в заседателната зала в сградата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане на служебни проекти за изменение на ОУП на гр.Бургас: - с цел отстраняване на констатирана грешка при отразяването на границите на Гробищен парк Бургас и…

Прочетете повече

Обнародвани съобщения в "Държавен вестник"

    Община Бургас съобщава : В Държавен вестник бр.18 от 18.08.2015г. са обнародвани :- Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.28 по плана на ж.к. Лазур, Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.203 в сградата на ЦАУ "Зора", Община Бургас, ж.к. Лазур, ул. Перущица №67;- Съобщение…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за преместване на 1 брой дълготрайно декоративно дърво, във връзка с обект: "Благоустрояване с осигуряване на места за паркиране и пешеходни подходи в границите на УПИ…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І, кв.1 и УПИ І в кв. № 3 по плана на ж.к.”Братя Миладинови“, гр. Бургас

  Изх. №94-01-17095/3/06.07.2015г.                 До "Регионален център по метрология" ул."Стефан Стамболов",  №126          гр.Бургас   "Интрейд  инженеринг" АД ул."Цар Петър", № гр.Бургас                                                                                                               Уведомяваме Ви, че за УПИ І, кв.1 и УПИ І в кв. № 3  по плана на  ж.к."Братя Миладинови", гр. Бургас е изготвен проект за…

Прочетете повече

Уведомление до Гинка Димитрова Георгиева

УВЕДОМЛЕНИЕДО ГИНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,  Във връзка с Искане вх. №94-01-41086/3/19.02.2015 г. от Мария Кирилова Митова - наследник на Кирил Димитров Петков за изменение плана на новообразуваните имоти на с.о. Каптажа, землище с. Изворище, община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010 г. на Областен управител на Област Бургас, в…

Прочетете повече

Уведомление до Стоян Георгиев Стоянов

УВЕДОМЛЕНИЕДО СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,  Във връзка с Искане вх. №94-01-41086/3/19.02.2015 г. от Мария Кирилова Митова - наследник на Кирил Димитров Петков за изменение плана на новообразуваните имоти на с.о. Каптажа, землище с. Изворище, община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010 г. на Областен управител на Област Бургас, в…

Прочетете повече

До всички заинтересовани собственици на УПИ V-791 в кв.158, по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ул."Христо Фотев"№3

СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме, Ви че е издадена Заповед №1918/07.08.2015г. на Директора на Дирекция "Строителство" при Община Бургас, за одобряване на Работен устройствен план /РУП/ за УПИ V-791, в кв.158, по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.612.6 по КК, гр.Бургас, с който се определят с точни мерки предвиденото завишаване на…

Прочетете повече