Обяви и съобщения

Съобщения за извършване на проверка на нарушения относно адресна регистрация или промяна на адрес

СЪОБЩЕНИЕ до Иван Хинков Христов Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицето Иван Хинков Христов, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТОЯН ЗЛАТАНОВ ВАКЪФОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО  СТОЯН ЗЛАТАНОВ ВАКЪФОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ОКТОМВРИ“ №72 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1614/15.05.2024г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализира УПИ…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №1388/26.04.2024г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас

До Весела Донева Вълчева  гр.Бургас ж.к.Изгрев  № 121 ет.3 ап.11 До Марин Димитров Тодоров  гр.Бургас ж.к.Изгрев  № 121 ет.1 ап.2 До Борислав Василев Джамбазов  гр.Бургас ж.к.Изгрев  № 29 вх.8 ет.1 До Мариана Николова Вълева  гр.Бургас ж.к.Изгрев  № 4 вх.3 ет.2 ап.5 До Тунджай Орханов Караалиев  гр.Бургас ж.к.Изгрев  № 121 ет.2…

Прочетете повече

Заповед №1753/27.05.2024 г. за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99 и чл. 99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД      №1753/27.05.2024 г.                 На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б, ал. 1, изр. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)  и във връзка с подадени писмени сигнали от собственици…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ И ИВО ИВАНОВ ИВАНОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО  ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ УЛ. „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“ №21, ЕТ.1 ГР. БУРГАС ИВО ИВАНОВ ИВАНОВ УЛ. „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“ №21, ЕТ.1 ГР. БУРГАС      На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1256/19.04.2024г. на Комисията по чл.210 от…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО БОЯН ЖИВКОВ ЙОРДАНОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО  БОЯН ЖИВКОВ ЙОРДАНОВ Ж.К. „ИЗГРЕВ“ № 39 ВХ.9 ЕТ.1 АП.16 ГР. БУРГАС      На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1258/19.04.2024г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община…

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VI-11 в бивш насив 64, местност „Голата нива“, бивша местност „Келева нива“, землище гр.Бургас , ПИ с идентификатор 07079.2.1729 по КККР на гр.Бургас. Уведомяваме Ви, че със Заповед №1643/17.05.2024г.…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:   - Със Заповед №1643/17.05.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6  от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план…

Прочетете повече

Поправена е допусната фактическа грешка за одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имот с пл.№326, местност „Сухото дере“, землище на кв. „Меден Рудник“

До Всички заинтересовани собственици  Уведомяваме Ви, че с Решение №1226/18.04.2024г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е поправена допусната очевидна фактическа грешка в Заповед №1171/10.05.2008г. на Заместник-кмет на Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имот с пл.№326,…

Прочетете повече