Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Александр Васильевич Поляков

Съобщение до г-н Александр Васильевич Поляков, със административен адрес : гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 159, ет. 3, ап. А.29.   Община Бургас, на основание чл. 61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на г-н Александр Васильевич Поляков, със административен адрес : гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 159, ет. 3,…

Прочетете повече

Съобщение до Васил Цанев и Маргарит Цанев

ДО ВИЧКО ИВАНОВ ЦАНЕВ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №27 ЕТ. 2 ГР. СОФИЯ   МАРГАРИТ ИВАНОВ ЦАНЕВ УЛ. СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ №17А ГР. БУРГАС     УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С настоящото, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявления с вх. №70-00-8425/9/20.05.2020г. от Христина…

Прочетете повече

Съобщение до заинтересувани собственици за изработен ПУП-ПП

СЪОБЩЕНИЕ  ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.95 от 16.11.2021г. е обнародвано:   -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение,…

Прочетете повече

Съобщение до „БУРГАС ХЛЯБ МК“ ООД

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”   СЪОБЩЕНИЕ ДО „БУРГАС ХЛЯБ МК“ ООД, ЕИК 147024075 СОБСТВЕНИК НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.3489 ПО КК НА ГР. БУРГАС (УПИ ХХVI-3489, КВ.4 ПО ПУП-ПУР НА РАЗШИРЕНИЕТО НА ЖК „ИЗГРЕВ“ ГР. БУРГАС)   Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви…

Прочетете повече

Покана за обществено обсъждане на проекти за изменение на ПУП-ПР за УПИ V, кв.9А по плана на ж.к.“Славейков“, ПИ с идентификатори 07079.602.643 по КК на гр. Бургас

На основание чл.62а, ал.3 във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ на 17.11.2021г. от 10:00 часа, Община Бургас ще проведе обществено обсъждане на предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ V, кв.9А по плана на ж.к.“Славейков“, отреден – „за озеленяване“, ПИ с идентификатори 07079.602.643 по КК на гр. Бургас. Във…

Прочетете повече

Покана за обществено обсъждане на проекти за частично изменение на ОУП на гр. Бургас

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ на 17.11.2021г. от 09:30 часа, Община Бургас ще  проведе обществено обсъждане на проекти за частично изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на част от устройствена зона 12/Смф, 13/Смф и 02573/13. Във връзка с пандемичната обстановка, общественото обсъждане ще се проведе онлайн. За…

Прочетете повече

Съобщение за обнародвано в ДВ съобщение за поправка на допусната на явна фактическа грешка в свое Решение

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.94 от 12.11.2021г. е обнародвано:   -Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че е издадено Решение №25-14/28.09.2021г. на Общински съвет Бургас за поправка на допусната явна фактическа грешка в свое Решение, прието по т.28 от дневния ред на проведено на 23.02.2021г.…

Прочетете повече

Съобщение до Мохамед Рида Амайри, Ангел Тончев Иванов, Димитринка Иванова Илиева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МОХАМЕД РИДА АМАЙРИ Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“ №316, ВХ. В, ЕТ.7, АП.53 ГР. СОФИЯ, Р-Н ИЛИНДЕН АНГЕЛ ТОНЧЕВ ИВАНОВ УЛ. 185-ТА №31 ГР. СОФИЯ, Р-Н МЛАДОСТ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА Ж.К. „МЛАДОСТ 3“ №319, ВХ.1, ЕТ.2, АП.5 ГР. СОФИЯ, Р-Н МЛАДОСТ На…

Прочетете повече

Съобщение до Огнян Георгиев Вълчанов, Кирилка Димитрова Петкова, Трендафилка Симеонова Пилчева, Момчил Тодоров Танчев, Стойчо Тодоров Танчев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „АНТОН ИВАНОВ“ №12 ГР. БУРГАС КИРИЛКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ №24, ВХ.3, ЕТ.8, АП.15 ГР. БУРГАС ТРЕНДАФИЛКА СИМЕОНОВА ПИЛЧЕВА КВ. САРАФОВО, УЛ. „АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ №17 ГР. БУРГАС МОМЧИЛ ТОДОРОВ ТАНЧЕВ УЛ. „СРЕДНА ГОРА“…

Прочетете повече