Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на кв."Възраждане" гр.Бургас, ПИ с идентификатори ...

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ПРИМОРИЕ“   СЪОБЩЕНИЕ   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ VI В КВ.38 ПО ПЛАНА НА КВ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.614.167, 07079.614.162, 07079.614.166, 07079.614.163, 07079.614.160 И 07079.614.169 ПО КК НА ГР. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвен…

Прочетете повече

Съобщение до Спас Стоилов за издадено разрешение за строеж

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ До Спас Стоянов Стоилов, адрес: гр. Бургас, жк „Славейков“, бл.21, вх.6, ет.2, ап.5 – собственик на ПИ с идентификатор 07079.2.2158 по КК на гр. Бургас (бивша местност „Хайнлъка“) – в разширението на населеното място по ОУП на гр. Бургас. Във връзка с изискванията на чл.149,…

Прочетете повече

Съобщене до "ЛОТОС ТРЕЙДИНГ"ООД, гр.Варна за издадена Заповед за одобвянае на ПУП-ПРЗ за землище кв.Долно Езерово, бивша местност "Герен Бунар"

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ДИРЕКЦИЯ „ ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ДОЛНО ЕЗЕРОВО“     ДО „ЛОТОС ТРЕЙДИНГ“ ООД УЛ. „ПЕТЪР РАЙЧЕВ“ №1, ВХ.Б, ЕТ.5, АП.37 РАЙОН ПРИМОРСКИ ГР. ВАРНА ПК9010   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2505/04.08.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции…

Прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в пи с идентификатор 07079.615.89 по КК на гр. Бургас, УПИ I-82,83, кв. 145 плана на ЗЦГЧ-гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ №48

Изх.№94-01-18464/14/30.10.2023г.   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.615.89 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ I-82,83, КВ. 145 ПЛАНА НА ЗЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. „ЦАР САМУИЛ“ №48   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3190/27.09.2023г. за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен…

Прочетете повече

Съобщение до Борислав Чардаков, Жечо Жеков, Александър Кубайси, Станимир Георгиев, Румяна Георгиева, Янислав Кръстев, Диана Бакалска, Софийка Атанасова, Янка Демирева, Станислав Вълчев и Радослава Райкова за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по план

ОБЩИНА БУРГАС   ДО БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ЧАРДАКОВ ГР.БУРГАС, УЛ.КАВАЛА № 10 ВХ.2 ЕТ.3 АП.10   ЖЕЧО АНДОНОВ ЖЕКОВ ГР.БУРГАС, Ж.К.ЛАЗУР № 2 ЕТ.7 АП.31   АЛЕКСАНДЪР ЗУЕЛФИКАР КУБАЙСИ ГР.БУРГАС, УЛ.ПЕЙО К.ЯВОРОВ № 14 ЕТ.1 АП.1   СТАНИМИР ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ГР.БУРГАС, Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ № 43 ВХ.1 ЕТ.5   РУМЯНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА ГР.БУРГАС,…

Прочетете повече

Одобрен е план на новообразуваните имоти (ПНИ) и регистър към него на с.о. „Сухото дере“

Община Бургас съобщава на заинтересованите лица, че в „Държавен вестник“, бр. 89 от 24.10.2023 г., е обнародвана Заповед № РД-09-39 от 28.09.2023г. на Областен управител на Област Бургас, с която на основание чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и протокол от 22.02.2023 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, е одобрен…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ВАКЛИН АТАНАСОВ СТОЙНОВСКИ Ж.К. „ЗОРНИЦА“ №18, ЕТ.16 ГР. БУРГАС СТОЯН ДИМИТРОВ КАРАНЕНОВ УПРАВИТЕЛ НА "ДАС КАПИТАЛ ИМО 1" ЕАД УЛ. АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ № 2, БЛ. БИЗНЕС ЦЕНТЪР ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ЦГЧ - гр.Бургас

Изх. №94-01-29808/28/26.10.2023г.   СЪОБЩЕНИЕ   ДО ВСИЧКИ СОБСTВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В -ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.612.232 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ V-679, КВ. 81 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. МАРА ГИДИК № 26; -ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.612.233 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ XI-686, КВ. 81…

Прочетете повече

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V-5010439 в кв.40 по плана на с. Маринка, представляващ ПИ с идентификатор 47202.501.1215 по КККР на с.Маринка, Община Бургас

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V-5010439 в кв.40 по плана на с. Маринка, представляващ ПИ с идентификатор 47202.501.1215 по КККР на с.Маринка, Община Бургас 94-01-26219/2/26.10.2023г. Дирекция „ЦАУ Зора“   ДО Стоян Стоев Стоянов, Росица Братованова Грифин, Сийка Николова Блеезер, Дениса Стефанова, Жасмина Ивайлова…

Прочетете повече