Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

До Всички собственици на обекти в сградата на ул."Ивайло"№70, гр.Бургас

 Изх. №  94-01-24607/2/03.09.2015г   Дирекция"ЦАУ"Приморие"   До Всички собственици на обекти в сградата на ул." Ивайло"№70, гр.Бургас Уведомяваме ви  на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ ,че е издадено разрешение за строеж  №П-72/01.09.2015г. за обект: "ОСТЪКЛЯВАНЕ НА БАЛКОНИ НА АПАРТАМЕНТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.616.129.1.16.",находящ се  на четвърти етаж на жилищна сграда в…

Прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж № В-56 /07.09.2015год. на Началник сектор „Зона Център-ЮГ"

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.149 ал.6  от ЗУТ ,  Община Бургас съобщава че е издадено разрешение за строеж № В-56 / 07.09.2015год. за обект:    "Офис сграда с аптека", находящ се  в  ПИ  с  идентификатор 07079.659.247  по  КККР - УПИ ІV в кв.…

Прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение на обект: „Магазин за хранителни стоки - вътрешно преустройство на съществуващо помещение

ДОВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НАСАМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИВ БЛ.№ 69, Ж.К."СЛАВЕЙКОВ"ГР.БУРГАС   СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас съобщава на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № О-85/20.08.2015г. за обект: "Магазин за хранителни стоки - вътрешно преустройство на съществуващо помещение с идентификатор 07079.602.160.1.59 и съществуващ магазин за хранителни стоки с…

Прочетете повече

До Всички собственици на обекти в сградата на ул."Ивайло"№70, гр.Бургас

Изх. № 94-01-24607/2/03.09.2015гПубликувано на 04.09.2015г.   Дирекция"ЦАУ"Приморие" До Всички собственици на обекти в сградата на ул." Ивайло"№70, гр.Бургас Уведомяваме ви на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ ,че е издадено разрешение за строеж №П-72/01.09.2015г. за обект: "ОСТЪКЛЯВАНЕ НА БАЛКОНИ НА АПАРТАМЕНТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.616.129.1.16.",находящ се на четвърти етаж на жилищна сграда…

Прочетете повече

Съобщение до Веселин Илиев Атанасов във връзка с одобрен ПУП-ПРЗ за местност “Голата нива“

До Веселин Илиев Атанасов, с адрес за кореспонденция:гр.Бургас, ж.к."Зорница" блок№12, ет.7; Със Заповед №1907/04.08.2015г. на Директор на дирекция "Строителство" при  Община Бургас, на основание чл.16, ал.5 от ЗУТ, са определени собствениците на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-54, целият с площ 4614 кв.м., отреден "За складова база за промишлени стоки с…

Прочетете повече

Одобрен е ПУП-ПРЗ за УПИ І772, кв.1 по плана на ПЗ"Меден рудник

изх.№ 94-01-2482/4/31.08.2015г. ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "ЦАУ Възраждане" До всички заинтересовани собственици на УПИ ІІ и V, кв.1, ПЗ"Меден рудник", Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед № 2158/27.08.2015 г. на Директор на Дирекция "Строителство" при Община Бургас одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ І772, кв.1 по плана на ПЗ"Меден рудник", гр. Бургас /на…

Прочетете повече

Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с пл.№30 в масив 15 местност „Манастирското" в землището на кв.Сарафово

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция ЦАУ "Изгрев"     Изх.№ 94 -В-286( 3 )/ 26.08.2015г. До Величка Иванова Кънева                                                                   …

Прочетете повече

Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с пл.№51 в масив 15 местност „Манастирското" в землището на кв.Сарафово

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция ЦАУ "Изгрев"     Изх.№ 70 -Д-224( 2 )/ 26.08.2015г.    До "ДОСА" ООД  с управител Франсиско Давид Пара Фернандез                                                                                                                                                                                                                                                 Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1103/29.04.2014г. на Зам. Кмета на Община Бургас е допълнена Заповед №1063/23.05.2007г.  с която е одобрен ПУП-ПРЗ за имот с пл.№51…

Прочетете повече

Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с пл.№33 в масив 14 местност „Овошките" /б.м."Манаф хенде"/ в землището на кв.Сарафово

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция ЦАУ "Изгрев"       Изх.№ 70 -А-190( 3 )/ 26.08.2015г. До "НОРМАТИВ" ООДс управител Иван Недялков                                                              …

Прочетете повече