Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Мария Димитрова Накова-Уолах

Съобщение до Мария Димитрова Накова-Уолах с постоянен административен адрес: гр. Бургас, к-с „П. Р. Славейков“, бл. 62, вх. 4, ет. 7, ап. 21 и настоящ адрес САЩ   На основание чл.18а , ал.9 и ал.10 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщаваме на г-жа Мария Димитрова Накова-Уолах с постоянен административен адрес: гр.…

Прочетете повече

Съобщение до Галина Георгиева Андонова

Съобщение до г-жа Галина Георгиева Андонова с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ул. „Уйлям Гладстон“ № 90,   На основание чл.18а , ал.9 и ал.10 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщаваме на г-жа Галина Георгиева Андонова с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ул. „Уилям Гладстон“ № 90, че във връзка с…

Прочетете повече

Съобщение до Петя Христова Генова

Съобщение до г-жа Петя Христова Генова с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ул. „Георги Шагунов“ № 28   На основание чл.18а , ал.9 и ал.10 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщаваме на г-жа Петя Христова Генова с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ул. „Георги Шагунов“ № 28, че във връзка с…

Прочетете повече

Съобщение до Стоян Панчелиев за съставено Уведомление №ЕД-2869/5/17.11.2023 г.

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ИЗГРЕВ“ Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Стоян Иванов Панчелиев с адрес: гр. Ловеч, ул. „Марко Крачунов“ №4, за съставено Уведомление №ЕД-2869/5/17.11.2023 г. Уведомяваме Ви, че за строеж: „Преустройство на Гараж №11 – двоен в жилище“, представляващ самостоятелен обект с…

Прочетете повече

Съобщение до Таня Павлович, Нинко Павлович и Лиляна Николчовска за съставен Констативен акт №И-6/14.11.2023 г.

  ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ИЗГРЕВ“ Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Таня Милутинова Павлович с адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ №38, бл.45, ап.47, Нинко Димитрие Павлович с постоянен и настоящ адрес: гр. София, ж.к. „Илинден“, бл.146, вх. Д, ет.6, ап.109 и Лиляна…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадено Решение на Общински съвет Бургас

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадено Решение на Общински съвет Бургас   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: - С Решение №5-7/19.12.2023г. на Общински съвет Бургас: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.…

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

  Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас   С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VIII-109 в кв.14 по плана на…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:   - Със Заповед №139/15.01.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план…

Прочетете повече

В Държавен вестник бр.5 от 16.01.2024г. е обнародван съобщение за изработен проект зя ПУП -ПП

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС     В Държавен вестник бр.5 от 16.01.2024г. е обнародвано:   - Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ до заинтересованите собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата…

Прочетете повече