Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ III-120 и IV-119 в кв.148 по плана на ЗЦГЧ гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ПРИМОРИЕ"   Изх.№91-00-70/14/10.11.2021г. СЪОБЩЕНИЕ   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ III-120 и IV-119 в кв.148 по плана на ЗЦГЧ гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.615.141 и 07079.615.142 по КК на гр. Бургас   Долуподписаните, удостоверяваме, че сме запознати с издадени…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №2675/20.09.2021 г.

Съобщение за издадена Заповед №2675/20.09.2021г. на Зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас и одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-232, кв.21 по плана на с.Извор, ПИ с идентификатор 32367.501.232 по КККР на с.Извор, Община Бургас. Изх. № 94-01-11370/11/09.11.2021г. Дирекция „ЦАУ Зора“ Публикувано на: 09.11.2021…

Прочетете повече

Съобщение до Недялка Благоева Стоянова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО НЕДЯЛКА БЛАГОЕВА СТОЯНОВА УЛ. „ОТДИХ“ №4 ГР. СОФИЯ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2965/11.10.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се определят за собствениците на…

Прочетете повече

Съобщение до наследниците на Иванка Цонева - Аргир Цонев и Иван Аргиров за възстановяване правото на собственост

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИВАНКА АРГИРОВА ЦОНЕВА: АРГИР ДИМИТРОВ ЦОНЕВ Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ. 55, ВХ. 2, ЕТ. 7, АП. 13 ГР. БУРГАС ИВАН ДИМИТРОВ АРГИРОВ УЛ. СТРАНДЖА № 13 ГР. ПРИМОРСКО     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с постъпила молба с вх.№ №94-01-6159/19.02.2021г., от Николинка Димитрова Иванова, наследник на…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  ОБЩИНА БУРГАС                 О Б Я В Л Е Н И Е                   На основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в…

Прочетете повече

Съобщение за издадена запоед за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.714 по КККР на гр.Бургас, находящ се в с.о.„Острица 1“, землище на кв.Банево

ДО ЦОНКА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА НАДЕЖДА ИВАНОВА МИНЧЕВА СТАНКА ПЕЧЕВА ВЕЛЕВА СТАНИСЛАВА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА СИЯНА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА-ТОНКИН ТИНКО ЧАНЕВ ЧАНЕВ   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 3089/22.10.2021 г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.714 по КККР…

Прочетете повече

Съобщение за издадени разрешения за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на зона "Д", ж.р."Меден рудник" и по плана на КК на гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №3237/03.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение…

Прочетете повече

Съобщение до Станимир Георгиев за издаден констативен акт №В-14/15.06.21г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Станимир Стойчев Георгиев с постоянен и настоящ адрес: гр.Бургас, кв.„Долно Езерово“, ул.„Арбанаси“ №36 за съставен Констативен акт №В-14/15.06.21г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МАРИЙКА СТОЯНОВА РАЧЕВА КВ. САРАФОВО, УЛ. ЕМОНА №16 ГР. БУРГАС НИНА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА КВ. САРАФОВО, УЛ. ЕМОНА №16, ЕТ.1 ГР. БУРГАС СТОЯНКА СТАМАТОВА ПИШЕВА КВ. САРАФОВО, УЛ. БАБА ТОНКА №47 ГР. БУРГАС ЯНКА ДИНЕВА САВОВА КВ. САРАФОВО, УЛ. АНТОН ИВАНОВ…

Прочетете повече