Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Дора Йовчева-Елефтеридис и Григор Елефтередис за издадено разрешение за строеж

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ До 1. Дора Димитрова Йовчева-Елефтеридис, адрес: гр. Бургас, ул. „Перущица“ №19 2. Григор Хараламбос Елефтеридис, адрес: гр. Бургас, ул. „Перущица“ №19 всички в качеството на собственици на ПИ с идентификатор 07079.602.12 по КК на гр. Бургас, УПИ VI-12, кв.68 по плана на ПЗ „Север“, гр.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО НИКОЛАЙ ДИМОВ ДИМОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО НИКОЛАЙ ДИМОВ ДИМОВ УПРАВИТЕЛ НА "СОФИЯ-ИМОТ-ПРОЕКТ" БУЛ. „ДРАГАН ЦАНКОВ“ № 12-16, АП. 11 ГР. СОФИЯ, Р-Н ЛОЗЕНЕЦ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №4265/22.12.2023г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията…

Прочетете повече

Съобщение до Соня Нассиф, Петър Димов, Ангел Грошев и "Гладстон 55"ООД за издадено разрешение за строеж

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ   До 1. Соня Нассиф, адрес: гр. Поморие, местност „Кошарите-Виктория лейкс“ №9А 2. Петър Стоянов Димов, адрес: гр. Бургас, жк „Изгрев“, бл.182, ет.3, ап.17 3. Ангел Николаев Грошев, адрес: гр. Бургас, ул. ”Любен Каравелов” №66, ет.5 4. „Гладстон 55“ ООД, адрес: гр. Бургас, ул. „Възраждане“…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадено Решение на Общински съвет Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: - С Решение №3-6/30.11.2023г. на Общински съвет Бургас: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, се разрешава изработване на Подробен устройствен план…

Прочетете повече

Съобщение за издадена заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС   ДО ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПЪКОВА ГР.БУРГАС, Ж.К.ЛАЗУР № 16 ВХ.1 ЕТ.6 АП.17 ЗЛАТА НИКОЛОВА ДИАМАНДИЕВА ГР.БУРГАС, Ж.К.СЛАВЕЙКОВ № 52 ЕТ.4 АП.1   Заповед №4087/07.12.2023г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.7.1505 по КККР на гр.Бургас, местност…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС   ДО ИВА НИКОЛАЕВА ПАРУШЕВА-ЧОБАНОВА ГР.БУРГАС, УЛ.ЛЕРМОНТОВ № 43 ЕТ.2 АП.7   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1949 по КККР на гр.Бургас, местност „Мочура“, землище кв.Банево, гр.Бургас. На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения…

Прочетете повече

Съобщение до Георги Спасов Атанасов и Григорий Спасов Атанасов

ДО ГЕОРГИ СПАСОВ АТАНАСОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ОКТОМВРИ“ №9 ГР. БУРГАС   ГРИГОРИЙ СПАСОВ АТАНАСОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ОКТОМВРИ“ №9 ГР. БУРГАС

Прочетете повече

Съобщение до Рубен Славчев Николов и Стоян Василев Арнаудов

ДО РУБЕН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ УЛ. „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ №63, ЕТ.6, АП.11 ГР. БУРГАС   СТОЯН ВАСИЛЕВ АРНАУДОВ УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №69, ЕТ.5, АП.17 ГР. БУРГАС

Прочетете повече