Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Руска Костова Косева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО РУСКА КОСТОВА КОСЕВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, КВ. ЧЕРНО МОРЕ, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 4 На основание чл. 18А от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че на основание чл. 16, ал. 6 от ЗУТ е издадена Заповед № 2079/26.07.2021г. на Зам.-Кмет…

Прочетете повече

Съобщение до Димитринка Атанасова Грудева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА ГРУДЕВА КВ. САРАФОВО, УЛ. „КОМСОМОЛСКА“ №24 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3057/21.10.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №2848/04.10.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на служебен проект за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-25 и УПИ XV-26, кв.2 по плана на в.з. „Росенец“, гр.Бургас /ПИ с идентиф

До Валентина Никова Баева гр.Бургас, ж.к. „Славейков“ бл.46, вх.1, ет.13, ап.88 Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2848/04.10.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на проект за Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-25 и УПИ XV-26, кв.2 по плана на в.з. „Росенец“, гр.Бургас /ПИ с идентификатори 07079.832.25…

Прочетете повече

Съобщение до Тодор Атанасов Илиев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ТОДОР АТАНАСОВ ИЛИЕВ КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №35 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3055/21.10.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са…

Прочетете повече

Съобщение до Атанас Милушев Христов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АТАНАС МИЛУШЕВ ХРИСТОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „РИБАРСКА“ №15 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3054/21.10.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са…

Прочетете повече

Съобщение до Атанас Пейков Петров

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АТАНАС ПЕЙКОВ ПЕТРОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. АНТОН ИВАНОВ №26Б ГР. БУРГАС АТАНАС ПЕЙКОВ ПЕТРОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №35 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3055/21.10.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, С КОЯТО Е ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА ПИ Е ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.2.2086 И 07079.2.2087 ПО КК НА ГР. БУРГАС, /БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР ЗОНА „Б“ НА ВКЗ „ХР.БОТЕВ“/. Публикувано на :четвъртък 28…

Прочетете повече

Съобщение до Стоян Георгиев за възстановяване на собствеността върху НПИ в с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище

До: Стоян Стойков Георгиев ул.„странджа планина“ №32, вх.2, ет.5 гр.Бургас   УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ, С настоящото, на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило Заявление вх. №94-01-6459/19.02.2021г. от Николинка Димитрова Цонева, наследник на Иванка Аргирова Цонева, за възстановяване на собствеността върху новообразувани…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АНАТОЛИ СИМЕОНОВ ТАНЧЕВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „ЕМОНА“ №12 ГР. БУРГАС МОМЧИЛ ТОДОРОВ ТАНЧЕВ УЛ. „СРЕДНА ГОРА“ №5 ГР. ПОМОРИЕ СТОЙЧО ТОДОРОВ ТАНЧЕВ УЛ. „СРЕДНА ГОРА“ №5 ГР. ПОМОРИЕ СТАНИМИР СЕРАФИМОВ ТАНЧЕВ Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ №362, ВХ.1, ЕТ.3, АП.17 ГР. БУРГАС…

Прочетете повече