Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за изготвен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор

ДО „СТРАНД БГ“ ЕООД УЛ. „РИЛСКА“ №9, ЕТ.1 ГР. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.2032 по КККР на гр. Бургас, в кв.23 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори,…

Прочетете повече

Съобщение до Мария Проданова Бакърджиева, „ОГЛЕДАЛО К ЕНД А“ ЕООД, Валентин Делев Маринов

ДО МАРИЯ ПРОДАНОВА БАКЪРДЖИЕВА КВ. „ФРЕГАТА“ БЛ.30, ВХ.5, АП.3 ГР. НЕСЕБЪР   ДО „ОГЛЕДАЛО К ЕНД А“ ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АЛБЕНА ТОДОРОВА КОЛЕВА, Ж.К. „ЗОРНИЦА“, БЛ. 26, ВХ.2, ЕТ.3, АП.7, ГР.  БУРГАС   ДО ВАЛЕНТИН ДЕЛЕВ МАРИНОВ УЛ. „ЧОНГОРА“ №19, РАЙОН АСПАРУХОВО, ГР. ВАРНА

Прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение на Община Бургас

Уведомяваме Ви, че Община Бургас има следното инвестиционно предложение: ’’Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.2.3266, 07079.2.2266, 07079.2.4006, 07079.2.4007, 07079.2.3286, 07079.2.4008, 07079.2.4001, 07079.2.4009, 07079.2.3285, 07079.2.4010, 07079.2.4002, 07079.2.4011, 07079.2.3284, 07079.2.4012, 07079.2.3209, 07079.2.3759, 07079.2.3758, 07079.2.4003, 07079.2.3206, 07079.2.4004, 07079.2.3287, 07079.2.4005, 07079.2.3269, 07079.2.3268 по КККР…

Прочетете повече

Съобщение до МАРИЯ НИКОЛАЕВА ЧАКЪРОВА

ДО МАРИЯ НИКОЛАЕВА ЧАКЪРОВА Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за Работен устройствен план /РУП/ за УПИ IX-450 и УПИ X-450 в кв.22 по плана на кв.Рудник – кв.Черно море, гр.Бургас, отразени като ПИ с идентификатори 07079.711.3129 и 07079.711.3130 по КККР на гр.Бургас, с който се цели запазване на съществуващата…

Прочетете повече

До всички собствениците и носителите на ограничени вещни права

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издаде­на Заповед № 4281 / 22.12.2023г. на Началник отдел „АКС“ за допълване на разрешение за строеж № В-12 / 10.03.2022г. за обект „Жилищна сграда с магазини и сградни ВиК мрежи“, находящ се в УПИ I-7, кв.139, по плана…

Прочетете повече

Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж № 39-„З”/16.11.2023 г.

ДО “СТРОЙИНВЕСТ 2007” ООД, Светлана Кирилова Кирязова, Митко Петков Стоянов, Марина Юрьевна Неводник, Галина Замалиева, Славин Николов Аврамов, Розалия Николаева Попниколова, Калчо Паисков Панайотов, Светлана Фотева Русева, “КОНСУЛТ 2005” ООД, Десислава Георгиева Стоянова и всички собственици, и носители на ограничени вещни права на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 07079.607.227.1…

Прочетете повече

Съобщение за нови улици, зони и квартали между пътища: I-6 Бургас-София, I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.„Транспортна"

ДО ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, С АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ, Р-Н ЦЕНТРАЛЕН, БУЛ. „КОПРИВЩИЦА“ № 14 ЕТ.6 АП.36, ДО ТОДОРКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. „ИЗГРЕВ“ № 19, ВХ.5 ЕТ.6; ДО ВАСИЛКА ИВАНОВА ПАРУШЕВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. ЗОРНИЦА, БЛ. 21, ВХ. 8, ЕТ. 5, АП. 15, ДО ИЛИЯ…

Прочетете повече

Съобщение до Маргарита Венкова Панайотова и Станислав Атанасов Панайотов

До Маргарита Венкова Панайотова с постоянен адрес: гр. Габрово, ул. „Слави Ангелов“ № 6 и настоящ адрес: гр. Бургас, к-с „Зорница“ бл. 37, вх. 3, и Станислав Атанасов Панайотов с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Батак“ № 23

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №3720/30.10.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас

До Валери Златков Атанасов гр.Бургас, ул.Черни връх №28 До Динко Русев Русев гр.Поморие, ул.Солна №96, ет.2 До Димитър Николов Христов гр.Бургас, ул.Кооператор №44 До Румен Петров Христов гр.Бургас, ул.Кооператор №44   Уведомяваме Ви, че със Заповед №3720/30.10.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, е одобрен проект…

Прочетете повече