Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII и УПИ XII-650, кв.43Г по плана на ж.к. „Лазур“, гр.Бургас /ПИ с идентификатори 07079.607.433 и 07079.607.432 по КККР на гр.Бурга

ДО ОЛГА ПАНАЙОТОВА СИМЕОНОВА БУЛ. „СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ № 81, ВХ.Б, ЕТ.2, АП.4, ГР.СТАРА ЗАГОРА ИВАЙЛО ПАНАЙОТОВ ГАЕВ Н.А: ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ, УЛ. „ЕЛИН ПЕЛИН“ № 5, П.А: ГР.БУРГАС, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 32 РАЙНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА П.А: ГР.СОФИЯ, РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, УЛ. „ПЛАЧКОВИЦА“ № 5, ВХ.Б, ЕТ.9, АП.34 Н.А: БЕЛГИЯ БОРЯНА ВАСИЛЕВА…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-17 в кв.63 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас /ПИ с идентификатор 07079.3.2273 по КККР на гр.Бургас/

ДО АГЛИКА ВЕСЕЛИНОВА ЛЕКАРОВА Ж.К. „ДИАНАБАД“ №5Г, ET.6, AП.39, ГР. СОФИЯ     ЕЛИЦА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА УЛ. „ЛЮЛИН ПЛАНИНА“ №40, ЕТ.2 ГР. СОФИЯ   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-17 в кв.63 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас /ПИ с идентификатор 07079.3.2273 по…

Прочетете повече

Съобщение до Петранка Георгиева за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.871 по КККР на гр. Бургас, при условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ

  ДО ПЕТРАНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №1 С. РАВНА ГОРА ОБЩ. СОЗОПОЛ     Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3723/30.10.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.1054 по КККР на гр.Бургас, землище кв.Лозово, гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   ДО ПЕТРАНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА С. РАВНА ГОРА, УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ“№1 ОБЩИНА СОЗОПОЛ   ЖАСМИНА КРЪСТЕВА ХАЛАЧЕВА ГР.БУРГАС, УЛ.МИХАИЛ ГЕРДЖИКОВ № 10 ет.2   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.1054 по КККР на гр.Бургас, землище кв.Лозово, гр.Бургас. На основание чл.128, ал.3…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-268 и УПИ V-269,360 в кв.16 по плана на ж.к.Изгрев, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.501.268 и 07079.501.269 по КККР на гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   ДО ВЕСЕЛА ДОНЕВА ВЪЛЧЕВА ГР.БУРГАС Ж.К.ИЗГРЕВ № 121 ет.3 ап.11   МАРИН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ ГР.БУРГАС Ж.К.ИЗГРЕВ № 121 ет.1 ап.2   ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ЖЕЛЕВА ГР.БУРГАС Ж.К.СЛАВЕЙКОВ № 7А вх.2 ет.5 ап.15   МАРИАНА НИКОЛОВА ВЪЛЕВА ГР.БУРГАС Ж.К.ИЗГРЕВ № 4 вх.3 ет.2 ап.5   ТУНДЖАЙ ОРХАНОВ КАРААЛИЕВ ГР.БУРГАС…

Прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ До 1. Светла Атанасова Стефанова, Христо Димитров Стефанов и Димитър Христов Стефанов,адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ №101, 2.„ХОУМ СЪРВИС“ ЕООД, ЕИК 201637945, седалище и адрес на управление: гр. София, Район Лозенец, жк „Лозенец“, ул. „Стоян Михайловски“ №26, ет.4, ап.4 всички в качеството на собственици…

Прочетете повече