Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Марио Борисов Андреев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МАРИО БОРИСОВ АНДРЕЕВ БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ №20, ВХ. Б, ЕТ.5, АП.17 ГР. СОФИЯ ЦОНКО БОРИСОВ АНДРЕЕВ УЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО №12, ВХ. В, ЕТ.2, АП.30 ГР. ХАСКОВО На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2445/01.09.2021г. на…

Прочетете повече

С ъобщение до Марио Борисов Андреев и Цонко Борисов Андреев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МАРИО БОРИСОВ АНДРЕЕВ БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ №20, ВХ. Б, ЕТ.5, АП.17 ГР. СОФИЯ ЦОНКО БОРИСОВ АНДРЕЕВ УЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО №12, ВХ. В, ЕТ.2, АП.30 ГР. ХАСКОВО На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2445/01.09.2021г. на…

Прочетете повече

Съобщение до Данка Янкова Костадинова

Съобщение до ДАНКА ДЯНКОВА КОСТАДИНОВА, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ бл. 111, вх. А, ет. 1, ап. 3 Публикувано на: сряда, 06 октомври 2021 год. Валидно: сряда, 13 октомври 2021 год. ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ ”ЦАУ ИЗГРЕВ ДО Г-ЖА ДАНКА ДЯНКОВА КОСТАДИНОВА Ж.К. „ИЗГРЕВ“ БЛ. 111, ВХ.…

Прочетете повече

Съобщение от Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС В Държавен вестник бр.83 от 05.10.2021г. е обнародвано: Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16а и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, че с Решение №24-10/27.07.2021г. на Общински съвет Бургас са одобрени: - Подробен устройтвен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 16/04.10.2021 год.

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 16/04.10.2021 год. Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 10.08.2021г. в предвид започнали ремонтни дейности по реконструкция на улични и тротоарни настилки…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ МОМЧИЛОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №27 ГР. БУРГАС ХРИСТО АТАНАСОВ НИКОВ Ж.К. „ХИПОДРУМА“ №132, ВХ. А, ЕТ.3, АП.10 ГР. СОФИЯ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2461/03.09.2021г. на Комисията по чл.210 от…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, С КОИТО E ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ УПИ I-38, КВ.73 ПО ПЛАНА НА КВ. САРАФОВО, /БИВША МЕСТНОСТ„МАНАСТИРСКОТО“/, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.986 ПО КК НА ГР. БУРГАС Публикувано на :…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ

На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Община Бургас съобщава че е издадено разрешение за строеж №158/29.09.2021г. за обект: „НОВИ УЛИЦИ В КВ.66, КВ.67 И КВ.68 ПО ПЛАНА НА ПЗ „СЕВЕР“, ГР.БУРГАС С УЧАСТЪЦИ: УЧАСТЪК 1- НОВА УЛИЦА С КРАЙУЛИЧНО ПАРКИРАНЕ ОТ О.Т.180-181-182-183-184-185-186-187-188 ДО О.Т.189 УЧАСТЪК 2 - НОВА УЛИЦА С…

Прочетете повече