Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и нов ПуП-РУП по плана на ж.к."Меден рудник"

До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че УПИ I-162, УПИ II-280, УПИ III-281 и УПИ IV-282 в кв.168, по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, представляващи ПИ с идентификатори 07079.671.118, 07079.671.119, 07079.671.120 и 07079.671.121 по КККР на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и нов ПУП-РУП.…

Прочетете повече

Съобщение за обнародвано в ДВ съобщенеи до заинтересовани собственици по плана на лесопарк "Росенец", гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.95 от 14.11.2023г. е обнародвано:   -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че с Решение №56-15/21.09.2023г. на Общински съвет Бургас е одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за улична…

Прочетете повече

Съобщение до Силвия Радкова, гр.Бургас и Весела Янкова, гр.София за одобрена оценка на ид.части от поземлен имот находящ се по плана на НИ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище

СИЛВИЯ СТЕФАНОВА РАДКОВА, УЛ. ХРИСТО ФОТЕВ 1, ВХ. 3, ЕТ. 3, АП. 5, ГР. БУРГАС   ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА, Ж.К. ЗОНА Б-18, БЛ. 12, ЕТ. 5, АП. 24, ГР. СОФИЯ     С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Със Заповед №2878/12.09.2023 г. на Кмета на Община…

Прочетете повече

Съобщение за издадени Заповед №3146/27.09.2023г. и Заповед №3148/27.09.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас

До Константин Лау гр.Бургас, ж.к.Зорница бл.72, ет.4, ап.3   Уведомяваме Ви, че със Заповед №3146/27.09.2023г. и Заповед №3148/27.09.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, са одобрени проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХ-3462 в кв.29 по плана на разширението на населеното място, в…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №3309/04.10.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас

До Лилия Петрова Петрова гр.Бургас, ул.Оборище №95, вх.2, ет.11, ап.4   До Вичо Здравков Дуганов гр.София, ж.к.Люлин №723, вх.А, ет.8, ап.52   До Даниела Петрова Дуганова гр.София, ж.к.Люлин №723, вх.А, ет.8, ап.52     Уведомяваме Ви, че със Заповед №3309/04.10.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас,…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадено Решение на Общински съвет Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: - С Решение №56-12/21.09.2023г. на Общински съвет Бургас:   1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ, Общински съвет – Бургас разрешава…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ХРИСТО СОТИРОВ НИКОЛОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „РИЛА“ №1 ГР. БУРГАС ЖЕЛЯЗКО КОЛЕВ ДИМИТРОВ УЛ. „САН СТЕФАНО“ №48, ЕТ.3, АП.7 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2617/17.08.2023г. на Комисията по чл.210 от Закона…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО СТОЯН ЯНЧЕВ ЯНЕВ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 24, ВХ. 5, ЕТ. 4, АП. 10, СЛАВКА СТАВРЕВА КОСТАДИНОВА С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. БУРГАС, БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА № 25, ЕТ. 2 И ПЕТЯ ПЕТРОВА ШКОДРОВА С ПОСТОЯНЕН АДРЕС:…

Прочетете повече