Обяви и съобщения

Съобщение за постъпило заявление от Сдружение "Спортен клуб Уърдс - спорт за всички", за спортен обект от списъка по чл. 104 от ЗФВС: Спортно игрище изградено в УПИ III, кв. 1, по плана на парк „Езеро“, гр. Бургас

СЪОБЩЕНИЕ Постъпило е заявление с вх. №  г. от 48-00-274/3/27.02.2024 г. от СДРУЖЕНИЕ «СПОРТЕН КЛУБ УЪРДС - СПОРТ ЗА ВСИЧКИ», ЕИК 176213411, с искане за откриване на процедура по реда на чл. 24 – 25, Раздел III „Учредяване на ограничени вещни права” от Наредбата за условията и реда за използването…

Прочетете повече

Съобщение за постъпило заявление от Сдружение "Спортен клуб "Локомотив - Бургас" за спортен обект от списъка по чл. 104 от ЗФВС: Спортно игрище Изгрев, изградено в УПИ V-122, кв. 8, по ПУП-ПРЗ на ж.к. Изгрев, гр. Бургас, отреден за „спорт“

СЪОБЩЕНИЕ Постъпило е заявление с вх. № 48-00-271/3/28.02.2024  г. от СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ БУРГАС", ЕИК 176952523, с искане за откриване на процедура по реда на чл. 24 – 25, Раздел III „Учредяване на ограничени вещни права” от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска…

Прочетете повече

Съобщение за постъпило заявление от Сдружение "Футболен клуб "Бургас спорт" за спортен обект от списъка по чл. 104 от ЗФВС:Спортно игрище-терен с площ от 8683кв.м. и обслужваща сграда, находящи се в северозападната част на УПИ I-429, в кв.56 по ПУП-ПРЗ на

СЪОБЩЕНИЕ Постъпило е заявлене с вх. № 48-00-197/4/27.02.2024г. от Сдружение „Футболен клуб „Бургас спорт”, ЕИК 176312459, с искане за откриване на процедура по реда на чл. 24 – 25, Раздел III „Учредяване на ограничени вещни права” от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост…

Прочетете повече

Съобщение за постъпило заявление от Сдружение Плувен клуб "Бриз" за спортен обект от списъка по чл. 104 от ЗФВС: Плувен басейн към „Младежки културен център“, изграден в УПИ I, кв.158, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас.

            СЪОБЩЕНИЕ    Постъпило е заявление с вх. № 48-00-58/4/27.02.2024 г. от Сдружение „Плувен клуб „Бриз”, ЕИК 102085032, с искане за откриване на процедура по реда на чл. 24 – 25, Раздел III „Учредяване на ограничени вещни права” от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти –…

Прочетете повече

Списък на спортни обекти по чл. 104, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта

           СПИСЪК СЪС СПОРТНИ ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 104 ОТ ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, приет и актуализиран с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 2 на Протокол № 7/14.02.2024 г.    1. Плувен басейн към „Младежки културен център“, изграден в УПИ…

Прочетете повече

Съобщение на концесионера „Спорт Бургас център“ АД

СПОРТ БУРГАС ЦЕНТЪР АД ЕИК 205019490   С адрес: гр. Пловдив, район Централен, п.код 4000, ул. "Алцеко" 16, ет. 2, концесионер по Договор № 04-00-606/6/05.04.2018г. за предоставяне на концесия за извършване на строително-монтажни работи по цялостно изграждане (проектиране и строителство) и експлоатация на „Спортен комплекс“, уведомява, че: Считано от 01.09.2023г.…

Прочетете повече

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение…

Прочетете повече

Разгледани заявления от комисията по чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортните обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас

1. В Община Бургас постъпи заявление от Сдружение „Клуб по конен спорт „ Хан Крум – Бургас“, по реда на Раздел III „Учредяване на ограничени вещни права“ по чл.24-25, ал.1 от Наредбата на условията и реда на използването на спортните обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас за…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ

В Община Бургас постъпи заявление от Сдружение „Плувен клуб „Бриз", по реда на Раздел III, чл, 24 - 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортните обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас за спортен обект: „Плувен басейн в сградата на Младежки културен…

Прочетете повече