Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение…

Прочетете повече

Конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица от рискови групи“ с основни дейности: „информиране и консултиране

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл. 64 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и със Заповед № 1084/10.04.23г. на кмета на Община Бургас   ОБЯВЯВАМ КОНКУРС За възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция…

Прочетете повече

Конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие“ с основни дейности: „информиране и консултиране

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл. 64 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и със Заповед № 1083/10.04.23г.   ОБЯВЯВАМ КОНКУРС За възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие“…

Прочетете повече

Покана

ПОКАНА     Уважаеми дами и господа,   Във  връзка с финансирането на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направления „здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на Община Бургас, от страна на Община Бургас се отправя покана към всички юридически…

Прочетете повече

ОБЩИНА БУРГАС обявява КОНКУРС за възлагане предоставянето на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик

На основание чл. 64 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Заповед № 3098/ 13.09.2022 г. на Димитър Николов – Кмет на Община Бургас, ОБЩИНА БУРГАС обявява КОНКУРС за възлагане предоставянето на Социални услуги за лица и деца,…

Прочетете повече

Започва приемането на документи за настаняване в студентския блок в ж.к. „Меден рудник“

Започна приемането на необходимите документи за настаняване в новите жилища, изградени от Община Бургас в зона „Д“ на ж.к. „Меден рудник“, в непосредствена близост до бул. „Захари Стоянов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение…

Прочетете повече

Обявление

Община Бургас обявява прием на документи за предоставяне на здравно-социални услуги на потребители в „Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", находящ се на адрес к/с „Бр. Миладинови“ бл. 42, партер. по № BG05M9OP001-2.008-0002-C01 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Живущите…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по…

Прочетете повече