Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Община Бургас обявява конкурс за избор на частен доставчик, притежаващ управленски капацитет и материална база, обзавеждане и оборудване за разкриване на социалната услуга „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания“ (с приоритет аутистичен

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 66, т. 1, чл. 67 от Закона за социалните услуги, чл. 94, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и със Заповед № 3701/26.10.2023 г. на кмета на Община Бургас ОБЯВЯВАМ КОНКУРС: За избор на частен доставчик, притежаващ управленски капацитет…

Прочетете повече

Анализ на потребностите на Община Бургас от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

На основание  чл. 49, ал.2 от Нарадба за планирането на социалните услуги, във връзка с чл.46, ал.1, Община Бургас публикува Анализ на потребностите на Община Бургас от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Преложения по представения анализ могат да бъдат изпращани в срок до…

Прочетете повече

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение…

Прочетете повече

Конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица от рискови групи“ с основни дейности: „информиране и консултиране

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл. 64 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и със Заповед № 1084/10.04.23г. на кмета на Община Бургас   ОБЯВЯВАМ КОНКУРС За възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция…

Прочетете повече

Конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие“ с основни дейности: „информиране и консултиране

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл. 64 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и със Заповед № 1083/10.04.23г.   ОБЯВЯВАМ КОНКУРС За възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие“…

Прочетете повече

Покана

ПОКАНА     Уважаеми дами и господа,   Във  връзка с финансирането на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направления „здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на Община Бургас, от страна на Община Бургас се отправя покана към всички юридически…

Прочетете повече

ОБЩИНА БУРГАС обявява КОНКУРС за възлагане предоставянето на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик

На основание чл. 64 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Заповед № 3098/ 13.09.2022 г. на Димитър Николов – Кмет на Община Бургас, ОБЩИНА БУРГАС обявява КОНКУРС за възлагане предоставянето на Социални услуги за лица и деца,…

Прочетете повече

Започва приемането на документи за настаняване в студентския блок в ж.к. „Меден рудник“

Започна приемането на необходимите документи за настаняване в новите жилища, изградени от Община Бургас в зона „Д“ на ж.к. „Меден рудник“, в непосредствена близост до бул. „Захари Стоянов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

ПОКАНА за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение…

Прочетете повече