Обявления за конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.008-0002-C01 „Развитие на нови интегрирани услуги в „Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас" на Оперативна програма „Развитие на чове

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.008-0002-C01 „Развитие на нови интегрирани услуги в „Център за комплексна подкрепа  на лица с увреждания на територията на община Бургас" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, и във връзка с утвърдена процедура за подбор. Информация за провеждане: Работодател:…

Прочетете повече

Община Бургас обявява три свободни работни места за длъжност „Училищен лекар“ към дейност „Детско и училищно здравеопазване“

       О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   обявява свободни работни места за длъжността: „Училищен лекар“                                                                                                                                                 Община Бургас обявява три свободни работни места за длъжност „Училищен лекар“ към дейност „Детско и училищно здравеопазване“.   Изисквания за заемане на длъжността:…

Прочетете повече

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО длъжността Логопед/Специален педагог на 4-часов работен ден в ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ, УЛ. «САН СТЕФАНО» № 32

УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА ЗАМ. КМЕТ „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики” Община Бургас     ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ   КЪМ   ОБЩИНА   БУРГАС   О Б Я В Я В А СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността Логопед/Специален…

Прочетете повече

Обява за свободни работни места за длъжността "Медицинска сестра в здравен кабинет"

ОБЩИНА БУРГАС обявява свободни работни места за длъжността: „Медицинска сестра в здравен кабинет“   Изисквания за заемане на длъжността: минимална образователна степен за заемане на длъжността- бакалавър специалност- Медицинска сестра, медицински фелдшер професионален опит – една година. да е член на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи Други специфични изисквания –…

Прочетете повече

Община Бургас обявява прием на документи за подбор на кандидати за длъжността „Рехабилитатор“ – 2 броя, за предоставяне на почасови здравно-социални услуги в домашна среда

  ОБЯВЛЕНИЕ            Във връзка с изпълнение на проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“, договор №BG05M90P001-2.040-0051-C01  по процедура ВС05М9ОР001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица е увреждания Компонент 4“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година,…

Прочетете повече

Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал в Център за обществена подкрепа за социален сътрудник и социален работник - 2 броя

УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" Община Бургас   О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА   Във връзка с изпълнение на дейностите по Споразумение за…

Прочетете повече

ОБЯВА ЗА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ЗА ЗВЕНО „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК - 2 броя

  УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" Община Бургас    ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ОБЩИНА БУРГАС НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ЗА ЗВЕНО "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА" За длъжност СОЦИАЛЕН РАБОТНИК - 2 броя     Минимални изисквания за заемане на длъжността: Минимална образователна степен: висше образование -…

Прочетете повече

Обявление за свободно работно място - Директор на „Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“ бл. 42

    ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.008-0002-C01 "Развитие на нови интегрирани услуги в "Център за комплексна подкрепа  на лица с увреждания на територията на община Бургас" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година, и във връзка с утвърдена процедура за подбор.   Информация…

Прочетете повече

Обява за конкурс за длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”

  О Б Я В Л Е Н И Е Общински съвет - Бургас, на основание Решение по т.26 от Протокол №19/26.01.2021 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността "Обществен посредник на територията на…

Прочетете повече

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

  УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" Община Бургас     О Б Я В Л Е Н И Е ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА   ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА…

Прочетете повече