„ДЕТСКИ УЧИТЕЛ“ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 27 Март 2023
Публикувано от: Богдана Маринова

ОБЯВА

ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЕТСКИ УЧИТЕЛ“
КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас кани потенциални кандидати за позиция „Детски учител“.

Позициите се обявяват във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в сключен Меморандум между Община Бургас и УНИЦЕФ България „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“, финансиран от УНИЦЕФ България.

Проектът има за цел да подобри достъпа на разселени от Украйна деца до условия за учене в ранна детска възраст и приобщаващо образование, да подкрепи социалната интеграция и включване в живота на общността на уязвими деца в неравностойно положение.

Брой работни места, за които е обявен конкурсът: 2 щатни бройки на пълен работен ден

Описание на длъжността „Детски учител“:

Гарантира оптималното равнище на овладяване на знания, умения и компетенции на децата между 3 и 7-годишна възраст. Планира, подготвя и провежда ежедневни възпитателно-образователни ситуации с децата, съобразени с техните потребности и развитие;

Подкрепя децата при тяхната първоначална езикова подготовка по български език

Насърчава пълноценното разгръщане на индивидуалния потенциал на всяко отделно дете/ ученик , съобразно неговите възможности с цел пълноценна личностна и социална реализация в обществото.

Други задължения:

Планира, организира и провежда образователния процес и прогнозира очакваните резултати от всеки етап в процеса.

Планира, подбира и използва ефективни образователни методи, средства, материали и образователен инструментариум за реализиране на образователната дейност, съобразно индивидуалните потребности на децата.

Използва подходящи стратегии, методи и техники за преподаване, както и за създаването на подходящ психологически климат, коректни взаимоотношения и мотивираща атмосфера.

Съобразява изискванията си с възрастовите особености на децата, както и поставените цели и стандарти на обучение в детска градина.

Проследява и документира периодично нивото на прогреса, знанието и уменията на децата и планира подходящи дейности за подкрепа на тяхното развитие.

Регулярно информира децата и родителите им за индивидуалния прогрес и

резултатите от обучението и обсъжда по-нататъшното развитие.

Предварително информира за характера на поставените цели, както и за критериите

за оценяване на знанията и уменията.

Носи отговорност за опазване на живота и здравето на децата/ учениците. Следи за здравното състояние на децата/ учениците и контролира спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания по време на учебния процес, както и по време на други дейности.

- Поддържа и опазва материално-техническата база с грижата на добър стопанин

- Поддържа добра атмосфера и колегиални взаимоотношения.

- Подкрепя децата и учениците в прехода и плавната адаптация към образователната и социалната среда

- Провежда консултации с деца и родители

- Създава и поддържа атмосфера, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ

- Взаимодействие със служби, институции и УНИЦЕФ,

Месторабота: Сграда за целите на общностен център и център за споделено учене, находяща се в ж.к „Славейков“/ДГ „Райна Княгиня“/.

2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Детски учител“:

 Завършена образователна степен – бакалавър , по специалност „Предучилищна педагогика“.

С предимство ще се считат кандидатите с по-висока степен на образование – ОКС магистър по Начална и предучилищна педагогика или придобита допълнителна квалификация по специалността;

 Владеене на украински, руски език

 Положителна нагласа за работа с уязвими групи,

 Много добра компютърна грамотност,

 Отлични комуникационни и презентационни умения,

 Добри организационни умения,

 Предходен опит в работа с проекти ще се счита за предимство

 Да не са осъждани.

4. Срок на договора и работно време: С одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор по чл.68, ал.1, т.1 от КТ, със срок до 31.12.2023г./включително/.

5. Възнаграждение:

Възнаграждението на лицето се финансира изцяло от бюджета на сключения меморандум.

Размерът на месечното възнаграждение за длъжността „детски учител“ е стимулиращо и конкурентно, базирано на изискванията и характеристиките на длъжността.

6. Документи за кандидатстване:

• Мотивационно писмо в свободен текст (до 1 страница),

• Автобиография (до 2 страници), в Europass формат по образец, достъпен на: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/compose,

• Копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен, както и на други съпътстващи сертификати/дипломи, удостоверяващи езикови компетенции, участие в проектна/доброволчески дейност,

6.1. Начин на извършване на подбора:

Подбор по документите и провеждане на интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или документите не отговарят на изискванията, посочени в обявата.

6.2. Място за подаване на документи:

Документите се подават, в срок до десет (10) дни от датата на публикуване на обявата, не по-късно от 10 април 2023г./ включително/., в деловодството на Община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ 26, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа, след входиране на заявление в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1. Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

Информацията свързана с настоящия подбор на кандидати ще бъде публикувана на страницата на Община Бургас, Раздел Кариери/Списък с допуснати и недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани лично за деня и часа на провеждане на интервюто.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Бургас и при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1110 Последна промяна: 13:50:44, 27 март 2023